Møte 2

Overskrift: «Nå er det snart på tide å klare seg selv».

Tema:

Tema for andre møte er det konkrete forberedelsesarbeidet i tiden fram til flytting til en selvstendig tilværelse, selve flyttingen og fasen som kommer etter at omsorgen er opphevet.

Oppgave:
Planlegge konkret den siste delen av forberedelsefasen, selve flyttingen og den oppfølgingen som det eventuelt er behov for.

Tidspunkt:
Møtet bør finne sted etter 17 årsdagen, men før 17 ½ års dagen.

Hvem er tilstede?
Ungdommen, foreldrene, institusjon/fosterhjem, saksbehandler fra barneverntjenesten.

Hvilke saker må diskuteres?

Omsorgssituasjonen
• Hvor lenge skal ungdommen bo i nåværende omsorgssituasjon?
• Hvordan skal nåværende omsorgspersoner delta i overgangen til selvstendig botilværelse?
• Hvordan kan nåværende omsorgspersoner delta i oppfølgingen og yte støtte etter at omsorgen er opphevet?
• Muligheten for å komme tilbake på besøk eller for å flytte inn igjen for en kortere periode bør vurderes og tydeliggjøres.
• Møtet bør være oppmerksom på adskillelsesproblemer, muligheten for at den unge kan føle avvisning og sorgfølelse knyttet til flyttingen. Disse temaene bør diskuteres og eventuelle tiltak bør bestemmes.

Framtidig selvstendig bolig
• Hva slags bolig skal ungdommen flytte inn i? Møtet bør sikre at ungdommen får god nok informasjon om ulike muligheter på boligmarkedet.
• Hvor bør boligen ligge?
• Hvordan skal boligen finansieres?
• Hvordan skal innkjøp av møbler og annet utstyr som trengs ved innflytting finansieres?
• Når skal ungdommen flytte? Ungdommen selv bør få være med å bestemme datoen ut fra sin egen vurdering av når han er klar.

Skole/arbeid
• Opplever ungdommen at han mestrer godt nok i skole/arbeid? Trenger han spesiell oppfølging?
• Møtet bør sikre at ungdommen får god nok utdannings- og yrkesveiledning.

Økonomi
• Hvordan skal ungdommen få midler til livsopphold etter utflytting? Hvis han ikke skaffer seg inntekt ved eget arbeid, bør møtet planlegge hvordan han skal få økonomisk assistanse ved studielån/stipend, bidrag fra barneverntjenesten, økonomisk sosialhjelp ol.
• Møtet bør sikre at ungdommen får trening i å sette opp budsjett og å styre sin egen økonomi.

Nettverk
• Hvilke konkrete tiltak bør settes inn for å skaffe ungdommen sosial støtte i selve utflyttingen og etter denne?
• Konkrete støttefunksjoner bør vurderes både i slektsnettverket og i vennenettverket. Dessuten bør støttefunksjoner i det profesjonelle nettverket (herunder fosterforeldre) vurderes.
• Møtet bør vurdere om det er behov for å samle hele eller deler av nettverket til ett eller flere møter for å orientere om den forestående utflyttingen, kartlegge støttefunksjoner og antyde mulige oppgaver til nettverket.

Fritid
• Møtet bør sikre at ungdommen får informasjon om det lokalmiljøet den framtidige boligen ligger i, med spesiell vekt på fritidsmuligheter.

Selve utflyttingen og de første månedene etter utflytting
• Hvem skal ha ansvaret for å være viktigste støtteperson under selve flyttingen?
• Hvem hjelper ungdommen med alle praktiske oppgaver rundt det å flytte og komme til en ny leilighet (koble til strømmen, skaffe seg nøkkel, melde flytting osv.)
• Hvem tar ansvar for sosial støtte i de første månedene?
• Har ungdommen noen å henvende seg til for å be om støtte og for å be om hjelp til praktiske ting i de første månedene?
• Har ungdommen et sted å komme og bo for en kortere tid i en krisesituasjon?

Informasjon
• Ungdommen må få informasjon om rettigheter etter loven, bl.a. klageadgang dersom det ikke gis oppfølging.
• Ungdommen bør gis forståelig informasjon om hvordan loven regulerer oppfølgingsarbeidet for 18-23-åringene og om hva slags oppfølging som kan tilbys fra den konkrete barneverntjenesten som har ansvaret.
• Ungdom bør gis informasjon om hvor han kan skaffe hjelp i den lokale kommunen.
• Ungdommen bør få et navn på en person i barneverntjenesten som har saksansvaret for oppfølgingen.

Ungdommens juridiske situasjon
• Ungdommen bør få hjelp til å forstå sin nye juridiske situasjon når han snart blir myndig. Å kunne selv bestemme om man vil motta hjelp, innebærer at han må hjelpes til å forstå at dette er en reell valgsituasjon – og at valget han gjør har konsekvenser for ham.

Hvilke avgjørelser må tas?

Lovpålagte avgjørelser
• Barneverntjenesten har en lovpålagt oppgave om å undersøke om ungdommen trenger videre oppfølging etter myndighetsdagen, og å undersøke om ungdommen selv ønsker en slik oppfølging. Dersom svaret på disse to vurderingene er positive, er den neste lovpålagte oppgaven å sette opp en plan for oppfølgingen. I denne planen skal det antydes hvilke framtidige hjelpetiltak ungdommen evt. trenger (4).

Andre avgjørelser
• Ansvarsfordeling for ulike oppgaver som kommer fram i planen. Gjelder også ansvar for å ansvarliggjøre andre instanser som skal gjøre enkeltoppgaver.

Nyttige arbeidsredskaper
• Selvevalueringer – hjelpe ungdom til å vurdere seg selv og egne behov ved hjelp av selvevalueringsredskaper .
• Arbeidsredskapene knyttet til nettverkskartlegging (se forrige møte) bør tas fram igjen og danne grunnlag for nye samtaler. Det bør vurderes om man skal tegne nytt nettverkskart, f.eks.: Hvordan tror du nettverket ditt vil se ut et halvt år etter utflytting?
• Informasjonsbrosjyrer om barneverntjenestens oppfølgingsarbeid, sosialtjenestens arbeid og annen lokal informasjon.
• En liste over momenter som kan bidra til en avgjørelse over om den unge er moden for å flytte for seg selv, er gjengitt i neste kapittel.

Hentet fra Jan Storø: På begge sider av atten – om ungdom, barnevern og ettervern. Universitetsforlaget 2001