Møte 3

Overskrift: «Du står på egne bein, hva nå?»

Tema:
Vurdere sammen hvordan oppfølgingen går og hvordan den unge klarer seg i sin nye tilværelse. Bestemme eventuelle endringer i oppfølgingen.

Oppgave:
Evaluere oppfølgingsplanen. Eventuelt bestemme endringer i planen. Bestemme tidspunkt for avslutning av oppfølgingen.

Tidspunkt:
Ved selve utflyttingen og èn gang i halvåret etter utflytting, fram til alle tiltak oppheves (senest ved fylte 23 år).

Hvem er tilstede?
Ungdommen, saksbehandler fra barneverntjenesten. Dersom ungdommen ønsker det: foreldrene, institusjon/fosterhjem. Ungdom bør få tilbud om å ha med en støtteperson til møtet dersom han ønsker det.

Hvilke saker må diskuteres?

Oppfølgingsplanen
• Har ungdommen fått den oppfølgingen som ble planlagt?
• Er det behov for endring i planen?
• Hvilke nye vedtak må evt. gjøres?
• Er tidspunktet kommet for å avslutte oppfølgingstiltakene?

Oppsummering av fakta
• Har ungdommen en tilfredsstillende bolig?
• Har ungdommen en tilfredsstillende skole/arbeidssituasjon?
• Er det behov for å søke utdanningsplass?
• Har ungdommen en ryddig og romslig nok økonomisk situasjon?

Oppsummering av personlige spørsmål
• Er ungdommen fornøyd med sin situasjon?
• Får ungdommen støtte fra tidligere fosterforeldre/institusjon?
• Har ungdommen et sosialt nettverk som fungerer?
• Har ungdommen fritidssysler?
• Opplever ungdommen å være ensom?
• Har ungdommen spesielle personlige eller sosiale problemer som han trenger hjelp med?
Informasjon
• Dersom det er behov for det bør ungdommen få ny informasjon om klageadgang hvis han ikke er fornøyd med vedtaket om oppfølging.
• Ungdommen bør få informasjon om andre steder han kan hente hjelp og støtte når barneverntjenesten avslutter sin støttefunksjon.

Hvilke avgjørelser må tas?
Det må eventuelt tas avgjørelse om endring av oppfølgingsplanen og avslutning av oppfølgingstiltakene når det vurderes som riktig utfra en vurdering av ungdommens behov.

Nyttige arbeidsredskaper
Det viktigste arbeidsredskapet i denne fasen er planen som barneverntjenesten har laget for oppfølgingen i samarbeid med ungdommen. Denne planen er grunnlaget for evaluering av arbeidet og nye vurderinger av den unges behov undersveis i fasen.

Når man skal vurdere tidspunkt for avslutning av oppfølgingen, kan kriteriene som er gjengitt i kapittel 6 brukes.

Hentet fra Jan Storø: På begge sider av atten – om ungdom, barnevern og ettervern. Universitetsforlaget 2001