Løvetannmarsjen 2015

Fredag gikk årets Løvetannmarsj av stabelen. I Oslo var Sandrina, nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, blant appellantene. Les og se innlegget her!

Kjære alle sammen!

Først av alt, takk til dere som tok initiativet til dette flotte arrangementet. Vi er alle med på å sette et viktig tema på dagsordenen i dag. Jeg vil også takke for at vi i Landsforeningen for Barnevernsbarn, har fått mulighet til å holde denne appellen.

Løvetannbarn. Begrepet beskriver de som har klart seg til tross for en vanskelig barndom. De som har klamret seg fast og har måttet kjempe seg gjennom livet. Alle barn har barn har rett på en god oppvekst, men slik er det dessverre ikke i dag. Vi er stolte av å være løvetannbarn, men ønsker samtidig at flest mulig skal få vokse opp uten å måtte gå gjennom det samme som vi har gjort. For å oppnå det trenger vi et sterkt, kompetent og forebyggende barnevern og gode, tydelige lover.

Barnevernet har får stadig gjennomgå i mediene. Noen ganger er kritikken berettiget, andre ganger ikke. Det finnes mange kompetente og faglig dyktige barnevernspedagoger. De som står på og gjør en innsats for barns beste. Samtidig vet vi at forebyggende arbeid nedprioriteres, fordi det ikke er tid. Vi trenger et barnevern med nok ansatte, slik at de kan gjøre en best mulig jobb og sette inn rett hjelp til rett tid. Det er et alt for stort gap mellom antall ansatte i barnevernet og behovet.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Departementets egne tall, tilsier at det i dag mangler over femhundre stillinger i barnevernet. Stillinger som er nødvendige for at barns og unges rettssikkerhet, skal kunne ivaretas. Det ser ikke ut til at behovet for barnevernet avtar, tvert i mot. For å kunne gi barn og unge rett hjelp til rett tid, må det ansettes fler.

Når ansatte i drukner i saker, er det ikke mye tid til å sette seg godt nok i hver enkelt sak. Bak hver enkelt sak er det et barn, eller en ungdom. Et menneske som har opplevd noe. En person som har behov for å bli sett, hørt og trodd. Et individ som trenger trygge, gode rammer for å kunne vokse opp til tross for dagens situasjon. I hver saksmappe ligger det en skjebne. Et liv levd og veien videre.

Vi i Landsforeningen for barnevernsbarn får mange tilbakemeldinger om barnevernet som kommer for sent inn, med for lite. Vi mener det trengs større innsats for å fange opp barn som ikke lever under verdige forhold, tidligst mulig. Dette vil forhindre mange traumer og skader på barn. I tillegg er det oftere behov for mildere tiltak, jo tidligere man kommer inn. Av denne grunnen har LFB vedtatt i statsbudsjettprioritering for 2016, at det øremerkes 340 millioner kroner til 500 nye stillinger i den kommunale barneverntjenesten.

Forebygging ER svært viktig. I Skottland har man startet opp prosjektet ”Getting it right for every child”. Alle familier får en kontaktperson fra starten av, før familien har behov for hjelp. Denne personen skal bistå familien i kontakt med velferdstjenestene. De aller fleste familiene har liten kontakt med denne personen, men for de familiene som trenger det, er det allerede noen på plass, som kan hjelpe. Et slikt prosjekt burde vi også kunne ha, her i verdens rikeste land.

For de barn og unge som utsettes for mishandling og overgrep, spiller det liten rolle hvilke politiske føringer, som gjør at de ikke får den hjelpa de har krav på. Det er ikke bare opp til barnevernspedagoger og politikere. Vi som voksne har et ansvar. Et ansvar til å se barn. Vi må våge å stille de vanskelige spørsmålene og tåle svarene. Det er ingen barn som selv har valgt å bli slått eller misbrukt. Det er valg de voksne tar. Det er ingenting et barn kan ha gjort, sagt, ment eller trodd som rettferdiggjør et overgrep. Det er overgriperens ansvar helt og holdent.

Det er samfunnets ansvar å sørge for at det finnes lover og regler som beskytter barn og unge. Men vi er samfunnet og samfunnet forandrer seg ikke uten oss. Vi må tørre å stå opp for de som ikke kan. Vi må være stemmen til de som er skremt til taushet og et vern for de forsvarsløse.

Vår drøm er et samfunn som ser behovet for et resurssterkt barnevern. Et barnevern som ikke bare har høy kompetanse, faglig kunnskap og gode verdier, men et barnevern som også har tid. Tid til å se mennesket bak saken. Tid til å bli kjent med den de faktisk jobber for. Tid til å drive forebyggende arbeid der ute hvor barn og unge er. Et barnevern som jobber for og med barn og unge, for å finne gode løsninger.

Takk for den støtten dere har vist i dag, mitt håp er at vi skal ta dette med oss ut i hverdagen. For det er i hverdagen vi trengs, alle som en. Som våkne, trygge voksne, som stiller krav til myndighetene i landet vårt. Ta vare på barn og unge, de er vår framtid.

 

Bilder fra dagen finner du på facebook