Henleggelser

Når barnevernet henlegger meldinger eller undersøkte saker skal dette alltid begrunnes faglig, med barnets beste som hovedargument. Dette for å sikre barn og unges rettssikkerhet og for å sikre at de får den nødvendige hjelpen de trenger. Samtidig forteller flere av våre medlemmer at det i deres sak ble sendt inn flere bekymringsmeldinger uten at barnevernet reagerte. Vi vet at flertallet av meldingene barnevernet mottar henlegges – også før de blir undersøkt. Det er derfor viktig at det alltid dokumenteres hvorfor en sak er henlagt ut fra barnevernfaglige retningslinjer, lover og forskrifter. Dette er et viktig ledd i sikring av barns rettigheter.

LFB MENER AT:

  • Alle henleggelser skal dokumenteres med en faglig begrunnelse
  • Barnevernet skal ikke henlegge en sak uten at barnet har blitt snakket med uten foreldrene til stede
  • Barn og unge skal selv ha mulighet til å klage på henleggelsen slik at deres medvirkning i eget liv blir sikret