Henleggelser

Når barnevernet henlegger meldinger eller undersøkte saker skal dette alltid faglig begrunnes, med barnets beste som hovedargument. Dette for å sikre barn og unges rettssikkerhet samt for å sikre at de får den nødvendige hjelpen de trenger. Samtidig henlegges flertallet av meldingene som barnevernet mottar, også før de blir undersøkt. Flere medlemmer melder om at det ble sendt inn flere meldinger ang dem uten barnevernets inngripen og de ønsket hjelp på et tidlig tidspunkt. Dokumentasjon av henleggelser er viktig og da utfra barnevernsfaglige retningslinjer, lover og forskrifter. Dette er et viktig ledd i sikring av barns rettigheter. Barn har sagt at de opplever det som vanskelig når barnevernet først snakker med foreldrene, eller med barnet når foreldrene er til stede. Dette er uheldig da barns lojalitet overfor foreldre er en kjent sak og det kan resultere i at barnet ikke får den hjelpen det har behov for.

LFB MENER AT:

  • Alle henleggelser skal dokumenteres med en faglig begrunnelse.
  • Barnevernet skal ikke henlegge en sak uten at barnet har blitt snakket med uten foreldrene til stede.
  • Barn og unge skal selv ha mulighet til å klage på henleggelsen slik at deres medvirkning i eget liv blir sikret.