Psykisk og fysisk helse

Det er viktig at det settes fokus på barnevernsbarns psykiske og fysiske helse. I dag opplever mange barnevernsbarn at de ikke får tilstrekkelig hjelp og oppfølging. Mange som sliter psykisk opplever at de ikke får nødvendig hjelp og opplever manglende samarbeid mellom barnevernet og andre instanser, som psykisk helsetjeneste og skole. Videre blir barn ofte værende i et vakuum fordi ulike frister hos de forskjellige hjelpeinstansene forhindrer at nødvendig hjelp blir påbegynt.  

LFB MENER AT:

  • Barnevernsbarn må få nødvendig og riktig oppfølging i henhold til fysisk og psykisk helse.
  • Barnevernsbarn må bli hørt i saker som angår deres fysiske og psykiske helse.  
  • De ulike hjelpeinstansene er nødt til å samarbeide og ansvarsforhold må være tydelig definert slik at unge slipper å oppleve at de ikke får hjelp.
  • Hjelp og oppfølging knyttet til psykisk helse behøver ikke alltid skje i regi av barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, noen kan ha bedre nytte av helsesøstre, miljøterapeuter og andre.
  • Det skal stilles krav til dokumentasjon fra alle involverte parter.
  • Det bør opprettes et journalsystem som sørger for lik informasjon på tvers av tjenestene.
  • Det bør være fokus på å utforme kreative og fleksible hjelpetilbud og se muligheter for samarbeid med frivillige organisasjoner og idrettslag.  
  • Det bør settes enn generell tidsfrist på når et hjelpetilbud skal være påbegynt og tidsfrister skal overholdes.
  • Ansatte i de ulike tjenestene skal ha kunnskap om traumebevisst og traumesensitiv omsorg.