Samarbeid mellom barneverntjenestene

LFB er bekymret over at det er mulig å flytte vekk fra barnevernet. Dette skjer fra kommune til kommune og til utlandet. Slike flyttinger setter barn og unge i en enormt sårbar situasjon som i verste fall kan føre til at de mister nødvendig hjelp og oppfølging eller blir boende under skadelige forhold. Det er også ytterst bekymringsverdig at utsatte barn blir tatt med til utlandet og ikke får hjelp. Norge er et langt land med kommuner av ulik størrelse, interkommunalt samarbeid bør derfor etterstrebes slik at forsvarlighet og habilitet blir tilfredsstillende.

LFB MENER AT:

  • Barnevernet skal ha melde- og oppfølgingsplikt i saker der en familie flytter til en annen kommune for å påse at barnet/barna blir fulgt opp
  • Dersom et barn blir flyttet til utlandet for å unngå barnevernet skal barnevernet informere instansene i det landet som er ansvarlig for barn og unges oppvekst
  • Det bør opprettes et felles journalsystem slik at selv om barnet flytter får de forsvarlig hjelp uavhengig av hvor de bor
  • Små kommuner som ikke har riktige tjenestetilbud for barna i deres kommune, bør opprette interkommunalt samarbeid som sikrer at barna får de tjenestene de trenger