Søsken

Søsken fortjener å vokse opp sammen. For mange barnevernsbarn blir splittet ved en omsorgsovertakelse. For barna kan det være særdeles traumatisk å ikke videreføre den relasjonen en har hatt med sine søsken. Barnevernstjenesten skal la søsken kan bo sammen i fosterhjem, dersom det ikke er særlige grunner som taler mot det.

Søsken er ofte sterkt knyttet til hverandre, og i særlig grad om de har opplevd omsorgssvikt sammen. Bufetat er nødt til å ha et stort fokus på rekruttering av fosterhjem som kan ta imot søsken, og barnevernstjenesten er nødt til å ha en oppfølging av slike fosterhjem som går over dagens lovkrav. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å plassere søsken sammen skal det, om barna ønsker det, tilrettelegges for et samvær som samsvarer med barnets beste og barnas ønsker.

LFB MENER AT:

  • At det alltid skal forsøkes å finne fosterhjem som kan ta imot søsken, dersom ikke særlige grunner taler mot det.
  • Barnevernstjenesten skal alltid gjøre vurderinger om plassering av søsken sammen når en fremmer sak om omsorgsovertakelse.
  • Det skal alltid utarbeides en plan for søskensamvær, og barna skal oppmuntres til samvær med søsken.