Prop. 169 L (2016-2017)

Fredag 1. september la Barne- og likestillingsdepartementet frem Prop. 169 L, som inneholder flere endringer i barnevernloven. Den aller viktigste endringen vi mener blir foreslått er et barnevernsloven endelig blir rettighetsfestet! Dette er noe LFB har jobbet med i 20 år, og vi møtte dette forslaget med stor jubel.

Barnets stemme og barneperspektivet blir satt et stort fokus på gjennom hele loven, deriblant at barnet får en selvstendig rett til å medvirke. Det skal komme klart frem fra barnevernstjenesten og fylkesnemndas vedtak hva som er barnets synspunkt, og hvordan barnets beste er vurdert. Statsråd Solveig Horne sier selv at endringene i barnevernloven skal bidra til å øke rettsikkerheten til barn, likevel er ettervern så godt som glemt. LFB ser nå et stort behov for å synliggjøre viktigheten av et styrket ettervern. Vi vet at unge i myndig alder i dag, ikke er sikret god nok oppfølging som kan sørge for at overgangen til voksenlivet blir vellykket. Vi skal derfor fokusere sterkt på å signalisere at vi ønsker at man på lik linje med retten til medvirkning, og retten til nødvendige tiltak skal ha rett til ettervern, og at vi trenger juridiske føringer som i større grad enn i dag sikrer barnevernsbarn etter fylte 18 år. Det vil for de som trenger det mest, bety et voksenliv som i mye større grad vil være mer vellykket enn hva mange barnevernsbarn i dag forteller.

Det foreslås også at kjærlighetsbegrepet skal tas med inn i lovens formålsbestemmelse, for å bidra til at barn skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. LFB har tidligere vært veldig klare på at vi synes det er utfordrende å lovfeste en rett til kjærlighet, da det bygger på relasjoner over tid. Det er fortsatt vår mening at fokuset heller bør ligge på at de som jobber med barn og unge har relasjonskompetanse og er personlig egnet til den jobben de skal utføre.

Du kan lese hele proposisjonen her.

Les vårt høringssvar til NOU 2016:16 Ny barnevernslov her.