Dine rettigheter

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en demokratisk medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, og for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn. Som barnevernsbarn har du de samme rettighetene som alle andre barn og unge og her er en oversikt over noen av de viktigste rettighetene dine. Du kan også laste ned brosjyren eller plakaten vår om dine rettigheter, og nederst på siden finner du mer relevant informasjon og en ordliste.

Medvirkning

Medvirkning handler om at du skal få være med å påvirke din hverdag. Det betyr ikke at du skal få bestemme alt som skal skje, men at din mening skal lyttes til. Uansett hvilken hjelp du får fra barnevernet, har du rett til å bli hørt, og dette er en del av medvirkningen. Barnevernet skal blant annet snakke med deg for å høre hva du mener, ønsker og tenker, og forklare deg hva som skal skje og hvorfor. Om barnevernet gjør noe du ikke er enig i er det viktig at du får høre hvorfor de har bestemt noe annet enn det du vil. Medvirkning handler også om at du har rett til å uttale deg i saker som handler om deg. Alle som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal gis informasjon og du skal få mulighet til å uttale deg før noe bestemmes. Meningen din skal vektlegges i samsvar med din alder og modenhet.

For at du skal ha mulighet til å medvirke trenger du informasjon som du forstår, tid til å gjøre deg opp en mening, mulighet til å snakke med de voksne i alle faser av saken og en forklaring på hvorfor avgjørelsen ble som den ble. Medvirkning er ikke alltid like lett, spesielt hvis det ikke blir lagt til rette for det, men det er din rett. De voksne skal ta det du sier på alvor, tro på det du kan bidra med, ha respekt for din oppfatning av problemet og informere deg om dine rettigheter – det er tross alt ditt liv det handler om. Retten til medvirkning er også vedtatt i Barnevernloven §1-6.

Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor

Artikkel 12 i Barnekonvensjonen

Partsrettigheter

Når du er 15 år har du egne partsrettigheter. Det betyr at du selv kan kreve at din sak skal tas opp i fylkesnemnda, eller at du kan klage på bestemmelser som fylkesnemnda har gjort. I vedtaket som blir gjort i fylkesnemnda skal det stå hva som er ditt synspunkt, hvor mye av dine meninger de har lagt vekt på og hvordan de har vurdert barnets beste.

Når du er 15 år har du også rett til å lese sakspapirene dine hos barnevernet, men vi anbefaler at noen ser på de sammen med deg. Du har i tillegg rett til å se hva institusjonen har skrevet om deg, men det kan være flere grunner til at de voksne nekter deg å se disse opplysningene. Da skal du få en forklaring på hvorfor du ikke får se de.

Besøk

Barnevernet skal legge til rette for at du har mulighet til å ha besøk når du ønsker det, så lenge det følger reglene på institusjonen. Barnevernet og de ansatte kan nekte deg å ha besøk hvis dette kan være til skade for deg eller andre rundt deg, men da har du krav på en begrunnelse på hvorfor du ikke får besøk. I Barnevernloven §5-9 står det om retten din til besøk og samvær.

Kommunikasjon

Når du bor på institusjon har du lov til å bruke elektroniske kommunikasjonsmidler. Institusjonen kan likevel begrense, og i noen tilfeller nekte deg å bruke det hvis de mener at dette kan skade deg fordi de har et ansvar for å gi deg forsvarlig omsorg. Du kan fritt sende og motta post, men institusjonen kan kontrollere posten hvis det er mistanke om at den inneholder rusmidler eller farlige gjenstander.

Behandling

Du har rett til all nødvendig behandling hos psykiater, psykolog, lege og tannlege. De voksne rundt deg skal sørge for at du får kontakt med de nødvendige helsetjenestene du trenger.

Når voksne skal bestemme noe som har med deg som barn å gjøre, så skal de tenke på hva som er best for deg

Artikkel 3 i Barnekonvensjonen

Tilsyn

Når du bor på institusjon er det fylkesmannen i ditt fylke som har ansvar for tilsyn. Når fylkesmannen kommer på tilsyn er det for å sjekke at institusjonen du bor på følger loven og at alle som bor der har det bra. Fylkesmannen kommer på tilsyn flere ganger i året og det er viktig at du snakker med og forteller fylkesmannen hvordan du har det på institusjonen. Hvert tilsyn har som regel et bestemt tema, men du kan likevel snakke om det du vil selv om det ikke har noe med temaet å gjøre. Du har også rett på å snakke med fylkesmannen alene om du ønsker det.

Klage

Barnevernet skal gi deg informasjon om de forskjellige mulighetene du har til å klage, du har rett til å klage på alt. Hvis du mener at noen som jobber med deg har gjort noe feil, kan du ta kontakt med saksbehandleren din eller en annen voksen du har tillit til slik at de kan hjelpe deg med å klage.

I mange tilfeller har du rett på gratis rettshjelp når du klager, og Barnas Jurist kan hjelpe deg med dette om du er under 25 år. Ta kontakt om det er noe du lurer på, så finner dere sammen ut om de kan hjelpe deg. Hvis ikke de kan kjenner de til mange andre som kan hjelpe deg.

Tvang

Å bo på institusjon skal være som å bo i et hjem. Du skal behandles på en respektfull måte og hvis du gjør noe galt skal de ansatte forklare deg hvorfor det er galt. Voksne har ikke lov til å straffe deg fysisk, låse deg inne eller snakke stygt til deg. I noen tilfeller, hvis det er helt nødvendig og andre måter er prøvd først, kan de voksne holde deg fast en liten stund, vise deg inn i et annet rom eller stå i veien for deg for å sette grenser. Dette kan være for både din egen og andres trygghet og sikkerhet. Hvis det er helt nødvendig å bruke tvang skal dette gjøres så skånsomt som mulig.

Hvis en situasjon skulle bli så alvorlig at du kan skade deg selv, andre eller ødelegge noe rundt deg kan de voksne bruke tvang for å stoppe deg i å gjøre en større skade, men de kan ikke bruke mer tvang enn det som er nødvendig. Etter en slik situasjon må de voksne gjøre et vedtak og skrive en såkalt tvangsprotokoll som fylkesmannen skal ha. Her har du rett til å si din mening, og du kan klage til fylkesmannen. De voksne skal hjelpe deg hvis du ønsker å klage.