Den nye LFBs første styremøte 9. og 10. september 2023

Under LFBs landsmøte den 28. mai 2023 ble det vedtatt løsrivelse og selvstendiggjøring av organisasjonen. Samme dag ble det gjennomført et stiftelsesmøte med det nyvalgte styret og LFBs medlemmer. Etter dette ble LFB reetablert som en ny og selvstendig forening. Dette er en historisk begivenhet og noe som legger til rette for enda større muligheter i arbeidet med å styrke organisasjonsdemokratiet og for å stake ut veien for den nye LFB.

Den 1. juni 2023 fant det sted et ekstraordinært styremøte hvor LFBs styre ble konstituert. Det ble foretatt en gjennomgang av regler og prosedyrer særlig knyttet til styreansvar og styrearbeid. Et viktig mål med det innledende styrearbeidet vil være å skaffe en best mulig forståelse og kartlegging av LFB og særlig av organisasjonen og administreringen av organisasjonen. Dette, for å kunne skaffe til veie et godt grunnlag til å foreta viktige vurderinger og beslutninger i tiden som kommer. Det ble avklart at det fremover vil være viktig for styret å kunne følge opp, så langt det er mulig, ulike type oppdrag og henvendelser som kommer til LFB slik at hele styret kan være involvert og gi et ekstra bidrag. Dette ble vurdert som viktig samtidig som det jobbes med overgangen fra den tidligere LFB, til den nye og selvstendige LFB. Det ble endelig avklart at det skulle utarbeides et forslag til styreinstrukser, få på plass registreringen av LFB i Brønnøysundregisteret og ellers starte prosessen og samarbeidet med Voksne for barn når det gjelder virksomhetsoverdragelsen.

LFBs første styremøte – 9. og 10. september 2023

Denne helgen ble vårt første ordinære styremøte avholdt og det var flere viktige saker som sto på dagsorden. Det var et veldig engasjert og motivert styre som kom sammen og som var veldig klare til å ta fatt i viktige oppgaver!

Før vi kom ordentlig i gang ble styremøtet innledet med en overraskelse idet to viktige samfunnsaktører hadde en hyggelig hilsen til den nye LFBs første styre.

Vi fikk en herlig hilsen fra oljefondsjefen Nicolai Tangen som løftet frem viktigheten av vårt arbeid og som kom med flere oppløftende ord og innspill om styrearbeid og samhandling.

Styret ble også særlig glade over den neste overraskelsen som var en varm og oppløftende hilsen fra Barneombudet, Inga Bejer Engh, som kom med inspirerende ord og som blant annet uttalte; «Kanskje det viktigste styret man kan sitte i!»

Her er noen av hovedpunktene fra helgens styremøte:

Styret vedtok LFBs nye styreinstrukser.

Det ble vedtatt å oppnevne en arbeidsgruppe bestående av Cecilia Dinardi, Cecilie Bråten og Elias Halvorsrud som for en periode fremover skal arbeide med en grundig gjennomgang av LFBs vedtekter og vår politiske plattform. Arbeidsgruppen skal legge frem et forslag som skal behandles under et senere styremøte og som skal resultere i et endelig forslag til LFBs vedtekter og vår politiske plattform som legges frem som sak til behandling under LFBs landsmøte som skal finne sted i mai 2024.

Det ble vedtatt at for sentrale henvendelser fremover der ulike oppdrag blir tildelt en representant i LFB, det være seg et medlem, en ansatt eller en tillitsvalgt, skal styreleder og generalsekretær få på plass et møte eller en oppfølgingsplan knyttet til den type oppdrag det dreier seg om. På den måten skal vi kunne sikre at representanter i LFB og den politiske ledelsen i organisasjonen får ha gode kontaktpunkter og arenaer for samtaler, og bedre tilrettelegging for koordinering av forhold knyttet til det faglige og politiske som LFB til enhver tid jobber med.

Det ble også vedtatt å foreta en grundig evaluering av erfaringskonsulentordningen samt legge frem eventuelle forslag til endringer.

Styret foretok en grundig gjennomgang av organisasjonens økonomiske situasjon og gikk gjennom det konkrete avtaleutkastet for virksomhetsoverdragelse.

Et særlig spennende vedtak er at LFB skal få på plass LFBs instablogg «LFB sjekker inn» og mer informasjon om dette kommer snart!

Det ble vedtatt at LFB skal arrangere en årlig styre- og medarbeidersamling som skal fremme det gode og viktige samholdet som organisasjonens styre og medarbeidere trenger å ha, og som kan generere glede og felleskap.

Det ble fastsatt viktige datoer for både webinar, juleleir, kommende landsmøte, og sommerleir 2024, og mer informasjon om dette kommer snart!

Ut dette året har LFBs styre et viktig og omfattende arbeid med å både gjennomgå dagens rutiner og oppgaver, samt få på plass en LFB administrasjon som er tilpasset den nye LFB. LFBs daglig leder i over 7 år hadde sin siste arbeidsdag 1. september 2023 og vi takker for hennes langvarige bidrag. I tiden fremover skal vi arbeide og forberede prosessen med å finne LFBs kommende generalsekretær. Inntil dette er på plass er styreleder fungerende generalsekretær i LFB og skal med gode og viktige bidrag fra resten av styret og våre ansatte, drive frem LFBs viktige samfunnsbidrag!