Hva har LFB gjort de siste dagene? Ta en titt her!

Både forrige og denne uken har LFB vært på flere viktige aktiviteter:

Torsdag 19. oktober 2023 – muntlig høring i Stortinget i familie- og kulturkomiteen

Tre viktige budskap ble løftet frem av LFB: LFB er for det første bekymret for de store utfordringer flere kommuner har møtt på som følge av kostbare omstillinger forbundet med barnevernsreformen og at Bufetat ikke i tilstrekkelig grad har klart å oppfylle sin bistandsplikt. Det får konsekvenser for barnevernsarbeidernes mulighet til å hjelpe barn i særlig behov for omsorg og beskyttelse, og igjen gjør dette noe med barns tillit til voksne. Økte ressurser til det kommunale barnevernet må derfor avstemmes nøye opp mot de ovenfor nevnte utfordringer. LFB er videre bekymret for det alvorlige problemet med at vi ennå ikke klarer å rekruttere nok fosterhjem. For å løse dette må det settes av tilstrekkelige midler til rekruttering av fosterhjem. LFB anbefalte også at det settes av midler til å utrede rettighetene og situasjonen til enslige mindreårige asylsøkerbarn, både de under og de over 15 år, og som er i behov for barnevernstiltak.

Onsdag 25. oktober 2023 – muntlig høring i Stortinget i justiskomiteen

Vi i LFB løftet frem enslige mindreårige asylsøkeres rettsstilling og rettsvern. Budskapet var at det bør settes av midler til å gjøre en utredning i denne fronten og justere lovverket slik at rettssikkerheten til denne gruppe barn blir ivaretatt på lik linje med andre barn og barnevernsbarn i Norge.

LFB tok opp hvor viktig det er at for sårbare barn og unge å ha tilgang til god rettshjelp og at rettshjelpsordningene er for lave i forslag til statsbudsjettet for 2024. Denne satsen må økes slik at sårbare barn og unge får den rettshjelpen de har krav på.

Det ble også tatt opp tematikken knyttet til arrestlokaler som kan være tilstrekkelig tilpasset for barn, at det er egnet informasjon til barn i møte med politi/kriminalomsorgen. Alle barn bør videre avhøres på barnehusene og at det bør settes inn midler for å realisere disse ordningene som allerede er utredet.

Torsdag 26. oktober 2023 – LFB-innlegg under Krisesenterkonferansen 2023

På torsdag ble også krisesenterkonferansen «Barn på krisesenter! arrangert av RVTS på oppdrag fra BUFDIR for ansatte ved hele landets krisesentre. 100 deltagere var samlet i Oslo for å ha fokus på barn og unge. LFB ble invitert for å snakke om hva ungdommene sier og basert på meningene til våre medlemmer holdt styremedlem Camilla Flesland et engasjerende innlegg med fokus på relasjoner, tillit og det å koble seg på ungdom og møte dem der de er og ut fra deres behov med en traumesensitiv tilnærming.

LFB anerkjenner hvor viktig den enkelte hjelper er i møte med barn og unge i vanskelige situasjoner og utfordringen det er å finn eden rette balansen mellom å være personlig og profesjonell, og det å la de unge få ha en så normal hverdag som mulig samtidig som de må bli sett og hørt for den krevende situasjonen de faktisk befinner seg i.

LFB takker til RVTS for invitasjonen og for at ungdommenes stemmer blir hørt!

Torsdag 26. oktober 2023 ble LFB også invitert til Barneverninstitusjonsutvalgets overrekkelse av deres NOU «Med barnet hele veien»

Denne NOU`n har LFB ventet lenge på og vi takker for invitasjonen til denne viktige overrekkelsen. Nå er det bare å brette opp ermene og vi gleder oss til å sette oss grundig inn i rapporten. Et veldig viktig arbeid som gjelder helt sentral del av barnevernsinstituttet.

En stor LFB-klem til alle og riktig god helg!