Barnevernsreformen

Barnevernsreformen er flere foreslåtte endringer som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Store deler av reformen trer i kraft i 2022.

LFB MENER AT:

  • Kommunene ikke er klare for ansvaret barnevernsreformen pålegger dem allerede i 2022.
  • Det er bekymringsfullt at kommunene skal få et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak, og vi er spesielt bekymret for at billigere tiltak vil bli valgt over gode tiltak når kommunene allerede er underfinansiert.
  • Kommunen kan få et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemmene, men at Bufetats veiledning fortsatt skal være et supplement der det er behov for det.
  • Å endre navn fra statlige familiehjem til spesialiserte fosterhjem er en positiv begrepsendring.
  • Det er positivt at det lovfestes at Bufetat kan tilby spesialiserte hjelpetiltak, men vi er bekymret for at disse hjelpetiltakene ikke blir brukt nok når de ikke ligger i kommunen. Det bør derfor være informasjonsflyt mellom Bufetat og kommunene om hva slags tiltak som er tilgjengelig