Barneverntjenestene

Det kommunale barnevernet (barneverntjenesten) er de som har ansvaret for å utføre alle oppgavene som ikke er lagt til et statlig organ. Barneverntjenesten har 4 ansvar for at alle barn i kommunen får hjelp hvis de trenger det.

LFB MENER AT:

 • Det må innføres hyppigere og tydeligere kontroll av hvordan barnevernet utfører sitt arbeid.
 • Alle barneverntjenester skal ha minimum 75 % fagstillinger
 • Det bør være forskjellige krav til kompetanse for de ulike stillingene i barneverntjenesten.
 • Kommuner som har stort areal eller få ansatte må innhente bistand fra andre kommuner.
 • I kommuner med stort areal bør tjenestene ha flere lokaliseringer slik at tilbudet er der barna er.
 • Enhver barneverntjeneste bør etterstrebe å ha ansatte som gjenspeiler kulturmangfoldet i sin kommune, men fag og relasjonskompetanse er viktig og skal alltid prioriteres.
 • Barneverntjenestene skal ha melde- og oppfølgingsplikt i saker der en familie flytter til en annen kommune for å påse at barnet/barna blir fulgt opp.
 • Dersom et barn blir flyttet til utlandet for å unngå barnevernet skal barneverntjenesten informere instansene i det landet som er ansvarlig for barn og unges oppvekst.
 • Det bør opprettes et felles journalsystem slik at selv om barnet flytter får det forsvarlig hjelp uavhengig av hvor det bor.
 • Små kommuner som ikke har riktige tjenestetilbud for barna i deres kommune, bør opprette interkommunalt samarbeid som sikrer at barna får de tjenestene de trenger.
 • Alle kommuner bør vurdere å ansette erfaringskonsulenter i sin tjeneste.
 • Mange barn opplever barnevernskontoret som sterilt og utrygt, og det bør jobbes for å lage fleksible løsninger for at samtalene oppleves trygge for barna.