Flerkulturelt barnevern

Kultursensitivitet er viktig for å kunne skape et godt samarbeid. Med dette menes å ha en åpen innstilling til å forsøke å forstå kulturen familien kommer fra, samt sette seg inn i verdier de lever med. Å inneha kulturell kompetanse er evnen til å kunne identifisere forhold som dreier seg om kultur. Barnevernet møter på en rekke utfordringer knyttet til kulturforskjeller, dette har blant annet medført sterk mistillit til barneverntjenesten som helhet. Videre kan mangelen på kunnskap om barnevernets oppgave også gi grobunn for mistillit. Dette er svært uheldig da det kan forhindre at barn får nødvendig hjelp. Barn som kommer fra familier med tradisjoner og kultur som er annerledes enn samfunnet generelt i Norge, kan oppleve at de blir dratt mellom foreldrenes kultur og samfunnets forventninger. LFB jobber for økt kultur- og religionsforståelse i barnevernet. Da er særlig språk og kultursensitivitet i barnevernets arbeid viktig.

LFB MENER AT:

  • Det bør lages informasjonsmateriale om barnevernet på de språk som er mest representert i Norge
  • Barnevernet må sørge for at deres ansatte innehar kulturell kompetanse
  • Barn og familiemedlemmer skal ikke være tolker i barnevernssaker
  • Barneverntjenesten bør etterstrebe bedre og mer samarbeid med flerkulturelle miljøer
  • Barnets og foreldrenes etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn skal være relevant i vurderingen av barnets beste