Flerkulturelt barnevern

Samfunnet er flerkulturelt, og det er viktig at barnevernet gjenspeiler dette. For å kunne møte og forstå familier og barn fra forskjellige kulturer trenger vi et barnevern som er kultursensitivt. Med det menes å forsøke å forstå kulturen familien kommer fra og å sette seg inn i verdiene de lever med. I tillegg må ansatte inneha kulturell kompetanse – de må kunne identifisere forhold som dreier seg om kultur. Barnevernet møter på en rekke utfordringer knyttet til kulturforskjeller, og måten barnevernet har håndtert disse på har i noen tilfeller ført til sterk mistillit til barneverntjenesten som helhet. I tillegg kan mangelen på kunnskap om barnevernets oppgave også gi grobunn for mistillit. Dette er svært uheldig da det kan forhindre at barn får nødvendig hjelp.

LFB MENER AT:

  • Det bør lages informasjonsmateriale om barnevernet på de språk som er mest representert i Norge.
  • Barnevernet må sørge for at deres ansatte innehar kulturell kompetanse.
  • Ved behov for tolk skal det tilbys sertifiserte tolker i alle prosesser, samtaler og ledd i en barnevernssak.
  • Barn og familiemedlemmer skal ikke være tolker i barnevernssaker.
  • Barneverntjenesten bør etterstrebe bedre og mer samarbeid med flerkulturelle miljøer.
  • Barnets og foreldrenes etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn skal være relevant i vurderingen av barnets beste.