Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemndene er et domstollignende organ som, blant annet, avgjør saker etter barnevernloven. Det er fylkesnemnda som avgjør omsorgsovertakelser og tvangsplasseringer etter barnevernloven.

LFB MENER AT:

  • Selv om barnet enda ikke har fått partsrettigheter skal det legges til rette for at barnet får uttalt seg til nemnda, enten gjennom en oppnevnt talsperson eller i formøter med nemndleder.
  • Fylkesnemndene må ta høyde for at de er den rettsinstansen som behandler flest saker hvor barn også har partsrettigheter, det fordrer at rettsapparatet er lagt opp på en annen måte enn i saker der barn ikke har en egen rettslige stemme.
  • Barnets medvirkning, uavhengig av dets partsrettigheter, skal dokumenteres grundig i hele saksgangen.
  • Barn skal få grundig informasjon om retten til å tale sin sak, men også retten til å ikke ønske å delta.