Kompetanse og utdanning for barnevernsansatte

I dag er utdannelsene som er rettet mot arbeid med barn og unge i barnevernet mangelfulle, og gir blant annet ikke barnevernsarbeidere god nok kompetanse til å gjøre vurderinger i komplekse saker. Ikke minst er kravene til kompetanse i både kommunalt- og statlig barnevern lite definert og ulikt.

LFB MENER AT:

 • Dagens utdanning gir ikke barnevernsarbeidere god nok kompetanse til å gjøre vurderinger i komplekse saker i henhold til barnets beste.
 • Innholdet i utdanningen til barnevernsarbeidere er mangelfull og må styrkes.
 • Det bør være større fokus på praksis i både første- og andrelinjen under barnevernutdanningene. Praksisen bør tilrettelegges slik at studentene er klare til å komme ut i arbeidslivet etter endt utdanning.
 • Det bør vurderes om det skal inkluderes mer psykologi i barnevernutdanningene.
 • Det skal være større tverrfaglighet i barnevernet.
 • Det er ikke gitt at det kun er barnevernsfaglig kompetanse som gjør barnevernsarbeidere gode til å hjelpe barn.
 • Det bør være forskjellige krav til kompetanse for de ulike stillingene i barneverntjenesten.
 • Det er viktig at det skal være krav til helt spesifikk kompetanse på leder og beslutningsnivå i både kommunalt og statlig barnevern. Det bør unntaksvis gis «dispensasjoner for mangler ved riktig spisskompetanse».
 • Saksbehandlere må ha relevant utdannelse og kompetanse til å fatte vedtak i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.
 • Barnevernfaglige vurderinger og vedtak må gjøres av de som har barnevernfaglig kompetanse.
 • I tillegg til utdanning bør relasjonskompetansen og personlig egnethet vektlegges i ansettelsesprosesser.
 • Inntak til barnevernfaglige utdannelser skal ha et system for å undersøke personlig egnethet og mellommenneskelig kompetanse, som for eksempel en personlighetstest slik de gjør på fengselshøyskolen. På denne måten kan man kanskje minske antall turnovers.
 • Utdanningene bør inkludere forelesninger fra organisasjoner med erfaringskompetanse.
 • Det skal være et krav at alle utdanninger for arbeid med barn inneholder grundig opplæring om barns mangfold av smerteuttrykk.
 • Den øverste kommuneledelsen og regionledelsen i Bufetat, bør i større grad kvalitetssikre arbeidet til sine respektive mellomledere (barnevernsledere, enhetsledere og avdelingsledere) gjennom årlige kvalitetsvurderinger av deres posisjoner.