Norske barnevernsbarn i utlandet

Det er ikke ukjent at barn som barnevernet har overtatt omsorgen for blir flyttet til utlandet mot sin vilje. Dette i kjølvannet av at en omsorgsovertakelse har blitt fremmet for barneverns- og helsenemnda, eller i tilfeller hvor familier flykter fra barnevernet. I tillegg finnes det mange norske barn som blir utsatt for omsorgssvikt, eller etterlatt i utlandet av sine foreldre, hvor foresatt ikke er i stand til å ta hånd om barnet, eller har mistet omsorgen. Når det gjelder diplomatbarn så har ikke de den samme rettslige beskyttelsen som vanlige barn har, siden diplomatfamilier er immune mot rettsforfølgelse.

LFB MENER AT:

  • Norske myndigheter må alltid varsle lokale myndigheter om barn som er ført ut av landet mens de er under barnevernets omsorg.
  • Barnevernet bør varsle lokalt barnevern, eller stedlige myndigheter i de tilfellene hvor barn som det er fremmet omsorgsovertakelse for, eller man har store bekymringer for at den daglige omsorgen ikke blir ivaretatt på en god måte.
  • Norske myndigheter skal aktivt i henhold til Haagkonvensjonen jobbe for en trygg tilbakeføring til Norge.
  • Barnevernet og utenrikstjenesten bør ha nært samarbeid med lokale myndigheter i områder hvor man vet mange norske barn befinner seg, f.eks. områder i Spania med stor norsk befolkning.
  • Barnevernet i samarbeid med utenrikstjenesten skal sørge for at tilbakeføring til Norge skjer i trygge former som setter barnets beste først, og helst med en person som barnet har tillitt til, og føler seg trygg med.
  • Barnevernet bør aktivt jobbe for en trygg tilbakeføring i de tilfellene hvor barn med dobbelt statsborgerskap er mot sin vilje ført til det andre landet de har statsborgerskap i.
  • Barnevernet bør i samråd med politi vurdere å beslaglegge passet til barn man frykter skal bli ført ut av landet mot sin vilje.
  • Rettighetene til diplomatbarn bør styrkes for å skape mulighet til å ha dialog med barnevernet.