Barn i barnevernet som kommende foreldre

Erfaringene våre medlemmer har når de skal ha egne barn er varierte når det kommer til hvordan de blir møtt av ulike hjelpeinstanser, inkludert barneverntjenesten. LFB mener det bør være lovfestet rett til ettervern frem til 25 år, mens noen medlemmer mener de kan ha behov for hjelp også etter dette. Fordi dette en ny livssituasjon og nye roller en skal håndtere, selv uten at en kanskje har opplevd å ha gode rollemodeller i deler av eller hele sin egen oppvekst. Gode rollemodeller bidrar til sunne holdninger, ferdigheter en lærer av praktisk, sosial, emosjonell og økonomisk art.Å tilby den relevante hjelpen til barn i barnevernet som kommende foreldre vil være en god investering for barns beste, og for å sikre at barnet får en god oppvekst. Andre medlemmer mener de mestrer den nye livssituasjonen godt på egenhånd og kan oppleve det som mistillit og stigmatiserende at barneverntjenesten uttrykker en skepsis til om de egner seg som foreldre med omsorg for eget barn. Noen har også blitt fortalt at barneverntjenesten følger ekstra godt med på dem og deres omsorgsevne.

LFB MENER AT:

  • Barn i barnevernet skal ikke oppleve å bli ytterligere stigmatisert dersom de selv skal ha barn.
  • Barneverntjenesten skal sørge for riktige tiltak slik at barn i barnevernet som kommende foreldre får gode forutsetninger for å være gode foreldre.
  • At barn i barnevernet som kommende foreldre skal gis anledning til å få opplæring i sunne verdier, normer og ferdigheter.
  • At når et barn blir født av tidligere barnevernsbarn skal det ikke være en automatikk i at de også havner i barnevernet.
  • Barn i barnevernet som kommende foreldre skal ikke miste sitt etterverntiltak.