Barn som lever i fattigdom

I Norge lever mer enn én av ti barn i fattigdom. Med dette menes ikke bare absolutt fattigdom som i stor grad handler om fysisk overlevelse, men også fattigdom som innebærer å ikke ha muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med andre og det å leve i familier med «vedvarende lavinntekt». LFBs medlemmer som har vokst opp i fattige familier har ofte opplevd å havne mellom to systemer (barneverntjenesten og NAV).

 LFB MENER AT:

  • Barneverntjenesten skal følge opp sitt juridiske ansvar rundt barn som lever i fattigdom.
  • Alle barneverntjenester må ha et strukturert samarbeid med NAV, for å kunne følge opp barn som lever i fattigdom ut fra barnets beste.
  • Barnevernstjenesten må kunne bistå i møter med NAV når det gjelder økonomi hos familier som faller under fattigdomsgrensen.
  • Barn som lever i fattigdom, er utsatt for økt stress. Det bør legges til rette for at familien sin mentale helse blir fulgt opp av kommunen der man ser dette behovet.

Det bør sørges for at barna får samme muligheter til en aktiv fritid som andre barn, uavhengig av fattigdomsstatus.