Barn som lever i fattigdom

I Norge lever mer enn én av ti barn i fattigdom. Med dette menes ikke bare absolutt fattigdom som i stor grad handler om fysisk overlevelse, men også fattigdom som innebærer å ikke ha muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med andre og det å leve i familier med «vedvarende lavinntekt». LFBs medlemmer som har vokst opp i fattige familier har ofte opplevd å havne mellom to systemer (barneverntjenesten og NAV).

 LFB MENER AT:

  • Barneverntjenesten skal følge opp sitt juridiske ansvar rundt barn som lever i fattigdom.
  • Alle barneverntjenester må ha et strukturert samarbeid med NAV, for å kunne følge opp barn som lever i fattigdom ut fra barnets beste.
  • Barnevernstjenesten må kunne bistå i møter med NAV når det gjelder økonomi hos familier som faller under fattigdomsgrensen.
  • Barn som lever i fattigdom, er utsatt for økt stress. Det bør legges til rette for at familien sin mentale helse blir fulgt opp av kommunen der man ser dette behovet.
  • Det bør sørges for at barna får samme muligheter til en aktiv fritid som andre barn, uavhengig av fattigdomsstatus.