Bemanningsnorm

I dag står barneverntjenesten overfor enorme utfordringer knyttet til bemanning, noe barnevernsbarn kjenner på kroppen. Den store saksmengden hos den enkelte saksbehandler gjør faglig forsvarlighet, arbeidskapasitet og kontinuitet tilnærmet umulig. Dette reflekteres i de hyppige utskiftningene av saksbehandlere og manglende tid og ressurser til oppfølging av det enkelte barn. I et arbeid der barn og unges liv er så utsatt er dette uten tvil uforsvarlige forhold og gjør at barnevernsbarn ikke får den hjelpen barnevernloven forutsetter.

LFB MENER AT:

  • Det bør innføres en bemanningsnorm for det kommunale barnevernet der hver saksbehandler har ansvaret for maksimum 15 barn.
  • Bemanningsnormen bør utgå fra geografiske forhold, sosioøkonomisk forhold og antall barnevernsbarn.
  • Enhver barneverntjeneste bør etterstrebe å ha ansatte som gjenspeiler kulturmangfoldet i sin kommune, men fag og relasjonskompetanse er viktig og skal alltid prioriteres.
  • Å ha en bemanningsnorm som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet bidrar til økt fagkompetanse og bred kulturforståelse.