Bemanningsnorm

I dag står barneverntjenesten overfor enorme utfordringer knyttet til bemanning, og dette kjenner barnevernsbarn på kroppen. Den store saksmengden hos den enkelte saksbehandler gjør faglig forsvarlighet, arbeidskapasitet og kontinuitet tilnærmet umulig. Dette reflekteres i de hyppige utskiftningene av saksbehandlere og manglende tid og ressurser til oppfølging av det enkelte barn. I et arbeid der barn og unges liv er så utsatt er dette svært uforsvarlig og det gjør at barnevernsbarn ikke får den hjelpen loven sier de skal ha.

LFB MENER AT:

  • Det må innføres en bemanningsnorm for det kommunale barnevernet.
  • Bemanningsnormen bør utgå fra geografiske forhold, sosioøkonomiske forhold og antall barnevernsbarn.
  • Hver saksbehandler bør ikke ha mer enn 15 saker.
  • Å ha en bemanningsnorm som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet bidrar til økt fagkompetanse og bred kulturforståelse.