Beredskapshjem

Dersom det oppstår en akutt situasjon hvor barnet må flytte ut av hjemmet sitt på kort varsel, blir man flyttet til et fosterhjem som kalles beredskapshjem. Beredskapshjem er hjem som er tilgjengelige for å ta imot barn i akutte situasjoner til alle døgnets tider, og er et viktig akuttiltak for barnevernet. Beredskapshjem skal være en midlertidig omsorgsløsning mens det avklares om barnet skal flytte videre i fosterhjem, institusjon, eller om barnet skal flytte tilbake til foreldrene sine. Det å brått bli flyttet inn i et hjem til noen man ikke kjenner kan oppleves skremmende. De brå overgangene i en slik situasjon har etter det LFB erfarer utløst mange følelser, og det er viktig at beredskapshjemmet er rustet for de reaksjonene barnet kan få. Vi vet at mange barn blir boende for lenge i hjem som de likevel skal flytte fra. Denne tiden kan være positiv for barnet, men det er også viktig å huske på at det kan skape reaksjoner og øke risikoen for relasjonsskader ved ytterligere flyttinger.

LFB MENER AT:

 • Det skal stilles høye krav for å kunne bli beredskapshjem, og de som blir det må få nødvendig kursing, hjelp, veiledning og oppfølging som gjør dem rustet til oppgaven.
 • Beredskapshjemmene må følges opp av det offentlige, og kursingen og oppfølgingen av hjemmene kan ikke delegeres til private aktører.
 • Man skal kunne bli beredskapshjem uavhengig av etnisitet, religion og seksuell orientering.
 • Personlig egnethet, stabilitet og omsorgsevne skal vektlegges mer enn formell kompetanse i godkjenningen av beredskapshjem.
 • Beredskapshjemmene må ha den nødvendige kompetansen til å ta imot et barn i en akuttfase.
 • Beredskapshjem som har vært det over tid må etter en tidsbestemt periode, bestemt av statsforvalteren, få ny opplæring.
 • Barn og unge skal snakkes med, og lyttes til, under hele oppholdet i beredskapshjemmet.
 • Det skal unngås at barnet opplever unødvendige flyttinger, både mellom beredskapshjem, men også fra beredskapshjem til fosterhjem.
 • Beredskapshjem skal kunne godkjennes som fosterhjem dersom barnet og beredskapshjemmet/familien selv ønsker det.
 • Det må etterstrebes at beredskapshjemmene er jevnt fordelt i landet.
 • Beredskapshjem i familie, slekt og nære nettverk skal vurderes og prioriteres så sant det ikke går på tvers av barnets behov, ønsker og sikkerhet.