Beredskapshjem

Beredskapshjem er hjem som er tilgjengelige for å ta imot barn i akutte situasjoner til alle døgnets tider, og er derfor et viktig akuttiltak for barnevernet. Barn i svært sårbare situasjoner kan havne i fremmede menneskers hjem, og dette kan for noen oppleves skremmende. De brå overgangene i en slik situasjon har etter det LFB erfarer utløst mange følelser, derfor er det viktig at beredskapshjemmet er rustet for de reaksjonene barnet kan få. Tidsmessig er det også LFBs oppfatning at mange barn blir boende lenge i et hjem som de likevel skal flytte fra. Denne tiden kan være positiv for barnet, men det er også viktig å huske at det kan skape ytterlige reaksjoner og øke risikoen for relasjonsskader ved ytterligere flyttinger. 

LFB MENER AT:

  • Det skal stilles høye krav for å kunne bli beredskapshjem, og de som blir det må få nødvendig kursing, hjelp, veiledning og oppfølging som gjør dem rustet til oppgaven
  • Man skal kunne bli beredskapshjem uavhengig av etnisitet og seksuell orientering
  • Personlig egnethet, stabilitet og omsorgsevne skal vektlegges mer enn formell kompetanse i godkjenningen av beredskapshjem
  • Beredskapshjemmene skal ha den nødvendige kompetansen til å ta imot et barn i en akuttfase
  • Beredskapshjem som har vært det over tid må etter en tidsbestemt periode, bestemt av fylkesmannen, få ny opplæring
  • Barn og unge skal snakkes med, og lyttes til, under hele oppholdet i beredskapshjemmet
  • Det skal unngås at barnet opplever unødvendige flyttinger
  • Dersom barn blir boende i beredskapshjem over lengre tid bør de få mulighet til å bli boende dersom det er et ønske. Slik at beredskapshjem også kan godkjennes som fosterhjem
  • Det må etterstrebes at beredskapshjemmene er jevnt fordelt i landet slik at det er mulig å benytte denne muligheten når behovet melder seg
  • Det bør etterstrebes at det er nok samisktalende beredskapshjem, som er jevnt fordelt over hele landet