Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Enslige mindreårige asylsøkere er en svært sårbar gruppe som har behov for spesielt vern og god rettssikkerhet på lik linje med alle barn i Norge. I dag har Utlendingsdirektoratet omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere som er over 15 år. Dette medfører at de bor i egne avdelinger på asylmottak og får mindre oppfølging.

LFB MENER AT:

 • Barn og unge som søker asyl er først og fremst barn, og skal behandles deretter.
 • Enslige mindreårige asylsøkere skal ha like rettigheter som alle barn.
 • Innvandringspolitiske hensyn skal ikke veie tyngre enn barns beste.
 • Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år må overføres fra Utlendingsdirektoratet til barneverntjenesten – alle enslige mindreårige asylsøkere under 18 bør være i barnevernet.
 • Myndighetene må sikre barn som kommer til Norge samme omsorgstilbud, livskvalitet og rettssikkerhet som barn født i Norge.
 • Enslige mindreårige asylsøkere skal ha egne partsrettigheter på lik linje med alle barn i Norge.
 • Det bør være spesielt fokus på å redusere oppholdstiden for barn og unge i mottak.
 • Det bør opprettes et bredt faglig sammensatt team som skal ivareta enslige mindreårige asylsøkeres rettigheter, behov og beskyttelse ved ankomst.
 • Det skal brukes nøytrale tolker.
 • Det skal særlig satses på bedre språkundervisning i norsk. Samt økt kulturforståelse, norske forvaltningssystemer, skoleverk eller annet som er med på å øke mulighetene for god integrering.
 • Alle som jobber med enslige mindreårige asylsøkere, skal ha kultursensitivitet i fokus. Barn og unge som går under betegnelsen enslig mindreårig asylsøker er først og fremst barn og unge, og skal ha rettigheter deretter uavhengig av hvordan de defineres politisk