Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

Enslige mindreårige asylsøkere er en svært sårbar gruppe som har behov for spesielt vern og god rettssikkerhet på lik linje med alle barn i Norge. I dag har Utlendingsdirektoratet omsorgsansvaret for EMA som er over 15 år. Dette medfølger at de bor i egne avdelinger på asylmottak og får mindre oppfølging. Barn og unge som søker asyl er først og fremst barn, de har samme behov som barn her i landet, derfor skal de behandles deretter.  

LFB MENER AT:

  • Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år må overføres fra Utlendingsdirektoratet til Barneverntjenesten.
  • Alle EMA under 18 år bør være i barnevernet og ikke bare til 15 år som i dag.
  • Myndighetene må sikre barn som kommer til Norge samme omsorgstilbud, livskvalitet og rettssikkerhet som barn født i Norge.
  • Det bør være spesielt fokus på å redusere oppholdstiden for barn og unge i mottak.  
  • Det bør opprettes et bredt faglig sammensatt team som skal ivareta enslige mindreårige asylsøkeres rettigheter, behov og beskyttelse ved ankomst.  
  • Det skal brukes nøytrale tolker.
  • Det skal særlig satses på bedre språkundervisning i norsk. Samt økt kulturforståelse, norske forvaltningssystemer, skoleverk eller annet som er med på å øke mulighetene for god integrering.
  • EMA skal ha egne partsrettigheter på lik linje med alle barn i Norge.
  • Alle som jobber med EMA skal ha kultursensitivitet i fokus.