Fosterhjem

Å finne et egnet fosterhjem til det enkelte barn kan være positivt for å fremme barnets utvikling. Samtidig byr livet i fosterhjem på utfordringer, både knyttet til barnets tidligere erfaringer samt omstillingen det innebærer å bli del av en ukjent familie. Derfor er det viktig at barn blir hørt, slik at deres behov og ønsker blir ivaretatt. Barn som står i en situasjon hvor det skal finnes et egnet fosterhjem vet ikke alltid hvilke muligheter som finnes, eller hva som er deres beste. Derfor er det nødvendig at barneverntjenesten jobber målrettet for å finne riktig fosterhjem. Barn som skal flytte i fosterhjem kommer fra ulike forhold i hjemmet som har preget deres holdninger, identitet og forventninger til samfunnet og menneskene rundt seg. LFB er derfor opptatt av at barn skal få flytte i et fosterhjem som kan lære de om normer, regler, relasjoner og ferdigheter som er nødvendig for at de skal mestre livet også etter de har flyttet ut av fosterhjemmet.  

LFB MENER AT:

  • Fosterhjem er et godt omsorgstilbud for mange barn og unge.
  • Barnevernet skal snakke med alle barn om valg av fosterhjem, dersom det medvirkning ikke blir ivaretatt skal dette faglig argumenteres med begrunnelse i barnets beste som hovedargument.
  • Bruk av fosterhjem i slekt og nettverk skal vurderes.
  • Det skal stilles høye krav for å kunne bli fosterforeldre.  
  • Man skal kunne bli fosterforeldre uavhengig av etnisitet og seksuell orientering.
  • Personlig egnethet, stabilitet og omsorgsevne skal vektlegges mer enn formell kompetanse i godkjenningen av fosterforeldre.
  • Fosterforeldre må få tilpasset hjelp, veiledning og oppfølging.
  • Alle fosterforeldre skal gjennomføre relevant kursing innen 6 måneder etter plassering, men aller helst før plassering.
  • Det må opprettes flere tilbud om spesialtilpasset opplæring til slektsfosterhjem.
  • Fosterhjemmene bør stille seg disponible til å være fosterhjem selv når barnet har ettervern.