Hjelpetiltak

Hjelpetiltak er det hjelpemiddelet som brukes mest i barnevernet. Målet med et hjelpetiltak er å bidra positivt til endring enten i familien eller hos barnet. Ofte vil man trenge flere forskjellige hjelpetiltak for å gi best mulig hjelp. Barn er forskjellige, derfor er det viktig at det finnes mange ulike typer hjelpetiltak slik at dette kan tilpasses individuelt. Dette vil gi større treffsikkerhet i de tiltak som settes inn. I enkelte typer hjelpetiltak er det viktig at barnevernet samarbeider med andre tjenesteytere for at tiltaket skal få god og ønsket effekt

LFB MENER AT:

  • Hjelpetiltak skal være basert på barnets beste og individuelt tilpasset etter behov.
  • Barnet skal få si sin mening før avgjørelsen om hjelpetiltak treffes.
  • Det er viktig at det finnes mange forskjellige typer hjelpetiltak.
  • Barn skal få mulighet til å si hva de trenger og hva de synes om tiltaket.
  • Hjelpetiltak må evalueres minst to ganger i året for å sikre at det er riktig tiltak.
  • Dersom barnevernet ikke har tiltakene som er nødvendige må de hente inn kompetanse slik at tiltaket kan gjennomføres.
  • Det må legges til rette for samarbeid mellom de ulike instansene i utforming og utførelse av hjelpetiltak.
  • Det må lovfestes en tidsfrist fra hjelpetiltaket blir vedtatt, til det iverksettes.
  • For å sikre at barns behov blir ivaretatt er medvirkning i utformingen av tiltaket og kontinuerlig evaluering sentralt.
  • Alle hjelpetiltak bør ha et fokus på å bidra til positiv endring i familien som helhet, og ikke belyse barnet som et problem.