Hjelpetiltak

Hjelpetiltak er det hjelpemiddelet som brukes mest i barnevernet. Målet med et hjelpetiltak er å bidra positivt til endring enten i familien eller hos barnet. Ofte vil man trenge flere forskjellige hjelpetiltak sammen for å gi best mulig hjelp. Barn er forskjellige, derfor er det viktig at det finnes mange ulike typer hjelpetiltak slik at dette kan tilpasses individuelt. Dette vil gi større treffsikkerhet i de tiltak som settes inn. I enkelte typer hjelpetiltak er det viktig at barnevernet samarbeider med andre tjenesteytere for at tiltaket skal få god og ønsket effekt. Et eksempel på dette kan være når det kommer til ettervern, da er samarbeid mellom ulike instanser slik som NAV essensielt for å sikre at den unges behov blir ivaretatt.

LFB MENER AT:

  • Hjelpetiltak skal være basert på barnets beste og individuelt tilpasset etter behov
  • Barnet skal få si sin mening før avgjørelsen om hjelpetiltak treffes
  • Det er viktig at det finnes mange forskjellige typer hjelpetiltak
  • Barn skal få mulighet til å si hva de trenger og hva de synes om tiltaket
  • Hjelpetiltak må evalueres minst to ganger i året for å sikre at det er riktig tiltak
  • Dersom barnevernet ikke har tiltakene som er nødvendige må de hente inn kompetanse slik at tiltaket kan gjennomføres
  • Det må legges til rette for samarbeid mellom de ulike instansene i utforming og utførelse av hjelpetiltak
  • Det må lovfestes en tidsfrist fra hjelpetiltaket blir vedtatt, til det iverksettes
  • For å sikre at barns behov blir ivaretatt er medvirkning i utformingen av tiltaket og kontinuerlig evaluering sentralt