Hjelpetiltak

Hjelpetiltak er det som brukes mest i barnevernet. Barn er forskjellige, derfor er det viktig at det finnes mange ulike typer hjelpetiltak slik at dette kan tilpasses individuelt. Dette vil gi større treffsikkerhet i de tiltak som settes inn. For å sikre at barns behov blir ivaretatt er medvirkning i utformingen av tiltaket og kontinuerlig evaluering sentralt. I enkelte typer hjelpetiltak er det viktig at barnevernet samarbeider med andre tjenesteytere for at tiltaket skal få god og ønsket effekt. Et eksempel på dette kan være når det kommer til ettervern, da er samarbeid mellom ulike instanser slik som NAV essensielt for å sikre at den unges behov blir ivaretatt. Har ikke barnevernet tiltak som er nødvendig må de innhente kompetanse for å kunne gjennomføre dette.

LFB MENER AT:

  • Hjelpetiltak skal være basert på barnets beste og individuelt tilpasset etter behov.
  • Det er viktig at det finnes mange forskjellig typer hjelpetiltak.
  • Barn skal få mulighet til å si hva de trenger og hva de syns om tiltaket.  
  • Hjelpetiltak må evalueres minst to ganger i året for å sikre at det er riktig tiltak.
  • Det må legges til rette for samarbeid mellom de ulike instansene.
  • Det må lovfestes en tidsfrist fra hjelpetiltaket blir vedtatt, til det iverksettes.