Institusjon

Mange barn og unge kan få stort utbytte av å bo på en god institusjon som ivaretar deres behov. I dag opplever allikevel mange unge å bli plassert på institusjoner som ikke samsvarer med deres behov, for eksempel unge uten rusproblematikk som blir plassert på behandlingsinstitusjoner sammen med unge som sliter med rus. Dette er svært bekymringsverdig og kan gjøre livssituasjonen til unge enda verre. Barn og unges behov er sammensatte og ulike, men dette reflekteres ikke i dagens institusjonstilbud. I tillegg er det tydelig at ivaretakelsen av psykisk helse på institusjoner ofte er mangelfull.

LFB MENER AT:

 • Unge bør høres i valg av bosted og hva de har behov for
 • Barn og unge skal ikke måtte bo på et sted som ikke møter deres behov
 • Det er et sterkt behov for større mangfold i institusjonstilbudene og det må være nok institusjoner til å kunne ivareta et godt tilbud
 • Det bør opprettes nasjonale retningslinjer for å sikre at det er lik behandling og likere regler på institusjonene. Retningslinjene må skille mellom plasseringer på omsorg, atferd og akutt
 • Alle institusjoner skal ha medvirkning i fokus
 • Institusjoner skal fungere så nært opp til et hjem som mulig i hverdagen, feriene og i høytidene
 • Det skal etterstrebes at ansatte med primæromsorg for beboere på institusjon skal minimum ha langturnus
 • Institusjoner skal forberede beboerne på livet etter institusjonsplasseringen
 • Institusjonsplasseringer må skille mellom unge plassert på omsorgsparagrafer, atferdsparagrafer og akuttplasseringer
 • Det bør bli enklere å overføre barnet fra en type institusjonsplassering til en annen når en ser at den nåværende plasseringen ikke kan hjelpe barnet på en tilfredsstillende måte
 • Psykisk helse er viktig og ansatte på institusjon skal ha kunnskap om dette
 • Alle institusjoner skal ha kunnskap om traumebevisst omsorg
 • Alle institusjoner bør ha en egen psykolog tilknyttet seg for å tilby barnet den psykiske helsehjelpen de behøver
 • Unge som bor på institusjon skal få tilbud om psykisk helsehjelp umiddelbart etter plassering og gjennom hele oppholdet
 • Begrensninger og reguleringer i barn og unges bruk av mobil, film eller lydopptak i en institusjon bør skje i samråd med beboerne i institusjonen. Elektroniske kommunikasjonsmidler er en viktig del av barn og unges hverdag. Ved inngrep i retten til fri bruk, må man være obs på at dette også kan innebære et inngrep i barnets ytringsfrihet, og barnets rett til privatliv
 • Unge som bor på institusjon skal få tilbud om psykisk helsehjelp umiddelbart etter plassering og gjennom hele oppholdet.
 • Begrensninger og reguleringer i barn og unge sin bruk av mobil, film eller lydopptak i en institusjon bør skje i samråd med beboerne i institusjonen. Elektroniske kommunikasjonsmidler er en viktig del av barn og unges hverdag. Ved inngrep i retten til fri bruk, må man være obs på at dette også kan innebære et inngrep i barnets ytringsfrihet, og barnets rett til privatliv.