Institusjon

Mange barn og unge kan få stort utbytte av å bo på en god institusjon som ivaretar deres behov. I dag opplever allikevel mange unge å bli plassert på institusjoner som ikke samsvarer med deres behov, for eksempel unge uten rusproblematikk som blir plassert på behandlingsinstitusjoner sammen med unge som sliter med rus. Dette er svært bekymringsverdig og kan gjøre livssituasjonen til unge enda verre. Barn og unges behov er sammensatte og ulike, men dette reflekteres ikke i dagens institusjonstilbud. I tillegg er det tydelig at ivaretakelsen av psykisk helse på institusjoner ofte er mangelfull.

LFB MENER AT:

 • Unge bør høres i valg av bosted og hva de har behov for.
 • Barn og unge skal ikke måtte bo på et sted som ikke møter deres behov.
 • Det er et sterkt behov for større mangfold i institusjonstilbudene og det må være nok institusjoner til å kunne ivareta et godt tilbud.
 • Det bør stilles krav til at institusjonslederen har høyere utdanning.
 • Rettighetsforskriftene anses som gode retningslinjer for ivaretakelse av barn som er plassert. Hver enkelt institusjon må derimot pålegges å kurse alle sine ansatte i Rettighetsforskriftene for å kunne bedre sikre at institusjonene håndterer utfordringer mest mulig likt.
 • Alle institusjoner skal ha medvirkning i fokus.
 • Institusjoner skal fungere så nært opp til et hjem som mulig i hverdagen, feriene og i høytidene.
 • Det skal etterstrebes at ansatte med primæromsorg for beboere på institusjon skal minimum ha langturnus.
 • Institusjoner skal forberede beboerne på livet etter institusjonsplasseringen.
 • Institusjonsplasseringer må skille mellom unge plassert på omsorgsparagrafer, atferds-paragrafer og akuttplasseringer.
 • Det bør bli enklere å overføre barnet fra en type institusjonsplassering til en annen når en ser at den nåværende plasseringen ikke kan hjelpe barnet på en tilfredsstillende måte.
 • Psykisk helse er viktig, og ansatte på institusjon skal ha kunnskap om dette.
 • Alle institusjoner skal ha kunnskap om traumebevisst omsorg.
 • Alle institusjoner bør ha en egen psykolog tilknyttet seg for å tilby barnet den psykiske helsehjelpen de behøver.
 • Unge som bor på institusjon, skal få tilbud om psykisk helsehjelp umiddelbart etter plassering og gjennom hele oppholdet.
 • Begrensninger og reguleringer i barn og unges bruk av mobil, film eller lydopptak i en institusjon bør skje i samråd med beboerne i institusjonen.
 • Alle offentlige og privateide institusjoner skal pålegges å følge Rettighetsforskriftene, og Statsforvalteren bør i større grad føre anmeldte og uanmeldte tilsyn med institusjonenes praksis og forståelse av forskriftene.
 • Alle institusjoner bør ha en familie, og nettverksansvarlig som ivaretar barnets spesifikke behov for kontakt med familie, slekt og venner.
 • Alle institusjoner bør ha en skoleansvarlig pedagog som har som hovedoppgave å ivareta barnets rettigheter til utdanning, læring og dagtilbud.
 • Alle barn som bor på institusjon skal ha egen individuell plan som inkluderer og forplikter skole, barnevern, PPT, helse (aBup), NAV til oppfølging av barnet under og etter institusjonsoppholdet.
 • Det bør etterstrebes for at alle institusjoner har medlever turnus.
 • Det bør tilrettelegges for øvelseskjøring på institusjonen man bor på med de ansatte.
 • Det burde gjennomføres en matchingprosess når en ungdom skal plasseres på institusjon. Ikke kun gå etter hvor det er ledig plass.
 • Akuttinstitusjoner bør ha fokus på å se mer hjemmekoselige ut.