Klage på barnevernet

Per i dag har ikke barn og unge en reell klagemulighet på omsorgen de får under barnevernet. Det er for vanskelig å finne fram på nettsiden til fylkesmennene og det er mange som ikke kjenner til klageretten og hvordan man kan klage på vedtak. Ikke bare gjør det at barn og unge i barnevernets omsorg befinner seg i en svært sårbar situasjon, men slik klageordningen er i dag setter det rettssikkerheten til barn og unge i fare.

LFB MENER AT:

  • Barn og unge skal informeres om klageretten og hvordan man kan klage på vedtak, henleggelser eller saksgang
  • Barn og unge skal informeres om at de kan klage på barneverntjenesten og ikke kun tiltaket, og at dette også kan gjøres etter at vedtaket er avsluttet
  • Det bør tydeliggjøres og tilrettelegges for barn at de har rett på bistand i klagesaker
  • Det må utarbeides en enkel, sikker og lavterskel mulighet for barn og unge å klage på
  • Det bør finnes en egen instans for å klage på kommunens vedtak eller henleggelser
  • Både tidligere og nåværende barnevernsbarn skal ha tilgang til fri rettshjelp i alle saker som omhandler barnevernet