Kommersielle, ideelle og offentlige aktører

Det offentlige er i dag de som skal tilby tjenester som skal hjelpe barn og unge. Allikevel er det ikke alltid stat og kommune har de tjenestene og tilbudene som trengs tilgjengelig, og de kan da velge å kjøpe tjenester fra private aktører. Så lenge tjenesten er basert på den enkeltes behov er dette i mange tilfeller helt nødvendig når de offentlige ikke kan tilby det samme. Allikevel ser en at til tross for at offentlig og privat sektor jobber innenfor samme regelverk, ligger offentlig sektor høyt over kravet til barnevernfaglig kompetanse, mens privat sektor ligger rundt kravet på 50 %. LFB er i tillegg kritiske til at forskjellene mellom ideelle og kommersielle aktører forsvinner fordi økonomi blir avgjørende i anbudsprosesser. LFB støtter de ideelle aktørene som leverer tjenester til barnevernet og vi ser at de dukker under av et press fra de kommersielle. Dette er problematisk da dette vil kunne medføre et mindre mangfold av tiltak.

LFB MENER AT:

  • Det skal være ulovlig å ta ut profitt på barneverntjenester. Pengene bør gå til å forbedre tjenesten.
  • Høy barnevernsfaglig kompetanse bør være avgjørende i ethvert tiltak som gis barn og unge.
  • Lønnsomhet og effektivitet bør ikke være avgjørende for valg av tilbud i en anbudsprosess.
  • Det må pålegges å skille mellom private ideelle og private kommersielle aktører.
  • Det skal være et generelt forbud mot alle private tjenesteytere i det kommunale barnevernet.
  • Det bør settes fokus på fagutvikling og åpenhet innenfor de ulike tjenestene på tvers av privat og offentlig sektor for å sikre kontinuerlig utvikling til fordel for barn og unge i institusjon.
  • Samme tilsynsmyndighet bør følge opp uavhengig av om det er tilbud gjennom offentlig, kommersiell eller ideell tjenesteyter.
  • Når staten utlyser anbud på barnevernsfeltet, skal de ideelle aktørene ha en forrang.