Kommersielle, ideelle og offentlige aktører

Det offentlige er i dag forvaltere av tjenester som skal hjelpe barn og unge, likevel er det slik at kommune og stat ikke alltid har de tjenestene og tilbudene de trenger, og velger derfor å benytte seg av tjenester fra private aktører. Så lenge tjenesten er basert på den enkeltes behov er dette i mange tilfeller helt nødvendig når de offentlige ikke kan tilby det samme. Samtidig bør det ikke være lønnsomhet og effektivitet som er avgjørende for valg av tilbud. Mange private aktører tilbyr tjenester av høy kvalitet, men LFB opplever det som bekymringsverdig at noen kan ta ut store utbytter som ikke brukes til tjenesteutvikling hos gjeldende aktør. Videre ser en at til tross for at offentlig og privat sektor jobber innenfor samme regelverk, ligger offentlig sektor høyt over kravet til barnevernfaglig kompetanse, mens privat sektor ligger rundt kravet på 50%. LFB er også kritiske til at forskjellene mellom ideelle og kommersielle aktører forsvinner fordi økonomi blir avgjørende i anbudsprosesser. LFB anerkjenner den ideelle delen av aktørene som leverer tjenester til barnevern. Vi ser at den ideelle delen av barnevernet dukker under ett press fra de kommersielle. Dette er problematisk da dette vil medføre en redusering i det ønskede mangfoldet av tiltak.

LFB MENER AT:

  • Høy barnevernsfaglig kompetanse bør være avgjørende i ethvert tiltak som gir barn og unge.
  • Det skal være ulovlig å ta ut profitt på barneverntjenester.
  • Det bør settes fokus på fagutvikling og åpenhet innenfor de ulike tjenestene på tvers av privat og offentlig sektor for å sikre kontinuerlig utvikling til fordel for barn og unge i institusjon.
  • Samme tilsynsmyndighet bør følge opp uavhengig av om det er tilbud gjennom offentlig, kommersiell eller ideell tjenesteyter.
  • Når staten utlyser anbud på barnevernsfeltet skal de ideelle aktørene ha en forrang.