Kontakt med søsken og øvrig familie

Ved omsorgsovertakelse ser vi ofte at barnevernsbarn mister kontakt med søsken og øvrig familie de føler bånd til (tanter, onkler, besteforeldre osv.). Særlig søsken fortjener å vokse opp sammen. Mange barnevernsbarn blir splittet ved en omsorgsovertakelse og for barna kan det være traumatisk å ikke få videreføre en relasjon som har vært viktig i oppveksten. LFB ønsker at barneverns- og helsenemnda og barneverntjenesten setter fokus på dette når de skal avgjøre samvær. Det er stor variasjon i opplevelser hos medlemmer i LFB om hvordan samvær med søsken og øvrig familie blir ivaretatt.

LFB MENER AT:

 • Barn og unge skal ha mulighet til å opprettholde kontakt med søsken og øvrig familie dersom barnet selv ønsker det.
 • Det skal legges til rette for å bruke søsken og øvrig familie som ressurspersoner for barnet.
 • Barneverntjenesten skal dekke utgifter som oppstår ved et samvær.
 • Kontakt skjer også over sosiale medier og telefon, og det bør være en lovhjemmel som kan redusere dette, dersom det er behov for det.
 • Begrensning i samvær skal faglig begrunnes hos utøvende myndighet med hensyn til barnets beste, og barnet skal alltid være informert om begrunnelsen.
 • Barn og unge som bor på institusjon er i en særlig sårbar situasjon, det er derfor viktig at institusjonen i samråd med barnet finner ut av hvilke behov barnet har for kontakt med søsken, øvrig familie og venner via mobiltelefon.
 • Kontakt med opprinnelige foreldre over sosiale medier og telefon er også noe mange barnevernsbarn synes er krevende, og dette bør settes større fokus på.
 • Barneverntjenesten skal legge til rette for at søsken kan bo sammen i fosterhjem, dersom ikke særlige grunner taler mot det.
 • Det bør legges til rette for samvær mellom søsken som ikke bor sammen, uavhengig av bosted og hvem som har den formelle omsorgen. Barn som bor hos biologiske foreldre, må få ha samvær med søsken i fosterhjem eller institusjoner.
 • Det skal alltid forsøkes å finne fosterhjem som kan ta imot søsken, dersom ikke særlige grunner taler mot det.
 • Barnevernstjenesten skal alltid gjøre vurderinger om plassering av søsken sammen når en fremmer sak om omsorgsovertakelse.
 • Det må være et stort fokus på rekruttering av fosterhjem som kan ta imot søsken.
 • I de tilfeller hvor det ikke er mulig å plassere søsken sammen skal det, om barna ønsker det, tilrettelegges for et samvær som samsvarer med barnets beste og barnas ønsker.
 • Det skal alltid utarbeides en plan for søskensamvær, og barna skal oppmuntres til samvær med søsken.
 • Det skal jobbes for at søsken som ikke bor sammen kan ha felles besøkshjem.