Medvirkning

Vi ønsker å skille mellom to nivåer: individ og system. Begge deler er like viktig.  LFB ønsker også å understreke at når man skal vurdere/føre tilsyn med om medvirkning har funnet sted så skal man spørre barnet.

Medvirkning på individnivå

Medvirkning på individnivå innebærer at den enkelte bruker har innflytelse og påvirkning på eget hjelpe- eller behandlingstilbud. Medvirkning på individnivå skjer i sammenhenger hvor den enkelte bruker er i dialog med fagpersoner om forhold knyttet til egne behov. For at medvirkningen skal være reell må brukeren være informert om sine rettigheter.  

Medvirkning på systemnivå

Medvirkning på systemnivå innebærer at brukere ikke bare skal kunne påvirke egen sak, men også ha innflytelse på utforming, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet generelt. Medvirkning på systemnivå skjer ofte ved at oppnevnte brukerrepresentanter er med på å utforme og kvalitetssikre tjenestene på et generelt og overordnet nivå.  

LFB MENER AT:

  • Det enkelte barnet skal ha innflytelse på eget hjelpe- eller behandlingstilbud.
  • Den aktuelle tjenesten skal være pliktig til å informere barnet om dets rettigheter.
  • Det skal tilrettelegges for medvirkning på systemnivå.
  • Det er gjennom medvirkning at barnevernet kan bli bedre på å tilby tjenester som er relevante og tidsriktige for barn og unge.  
  • Det bør etterstrebes å bruke demokratiske organisasjoner i medvirkning på systemnivå.