NAV

Barn som får ettervern fra barnevernet, blir ofte henvist til NAV når det gjelder økonomisk bistand. Det er store variasjoner i landet på hvor godt dette tilbudet er for unge, samt at samarbeidet mellom NAV og kommune oppleves som mangelfullt. LFBs medlemmer har påpekt at de opplever det som at barneverntjenesten overleverer ettervernet til NAV, mens NAV har egne tariffer og regler som gjelder for sitt system. Dette oppleves ustrukturert og man opplever det som å falle mellom to stoler i systemet.

 LFB MENER AT:

  • NAV skal ikke alene være det ettervernet et barnevernsbarn får.
  • Det bør innføres egne team med en representant fra NAV når ettervernstiltak opprettes.
  • NAV må ha egne økonomiske ordninger for unge under ettervern i barnevernstjenesten.
  • Økonomisk støtte fra barneverntjenesten bør ikke automatisk stoppe hvis man får innvilget støtte fra NAV.
  • Barnevernet og NAV må ha tydelig adskilte roller i ettervernet. NAV skal ha ansvar for økonomi og arbeid, mens barnevernet skal ha ansvar for oppfølging, ettervern og veiledning.
  • Barneverntjenesten og NAV m.fl. bør i god tid før barnet blir 18 år, inngå et forpliktende samarbeid for å ivareta barnet i en overgangsfase (ettervern).
  • NAV sine ungdomsteam bør inneha særskilt kompetanse når det kommer til kommunikasjon med unge tjenesteytere, for å sikre et godt samarbeid.