Omsorgsovertakelse

Forutsetningen for en omsorgsovertakelse er at barnevernet kan gi en bedre omsorg enn de opprinnelige foreldrene. Det er barnevernet som søker om en omsorgsovertakelse hos barneverns- og helsenemnda, men nemnda tar den endelige avgjørelsen.

LFB MENER AT:

  • Barnets beste skal være førende i omsorgs- og samværsavgjørelser.
  • Omsorgsovertakelse er det mest inngripende tiltaket barnevernet har, og premisset må være at barnevernet kan gi bedre omsorg enn foreldrene.
  • Hjelpetiltak må alltid være prøvd før omsorgsovertakelser som ikke er akutte gjennomføres.
  • Omsorgsovertakelse er i noen tilfeller det eneste riktige.
  • Barnevernsbarns rett til ivaretakelse av religion, etnisitet og seksuell orientering skal ivaretas.
  • I alle inntakssamtaler i forbindelse med flytting skal det være inkludert et spørsmål om hvilket navn og pronomen ungdommen foretrekker.
  • Alle barn som er planlagt plassert utenfor hjemmet, skal det først søkes om plassering i familie, slekt og nettverk så sant ikke andre sikkerhetsmessige forhold tilsier noe annet.