Opprinnelige foreldre

Barneverntjenestene skal følge opp foreldre etter omsorgsovertakelse. Det viser seg vanskelig i en del tilfeller. Det er viktig for mange barn at foreldrene ivaretas etter barnet/barna har flyttet. Mange barn har fungert som omsorgspersoner for sine foreldre, derfor må de vite at noen har overtatt slik at de kan legge bekymringene fra seg.  Dette er også tilfellet i undersøkelsessaker og ved hjelpetiltak, der foreldre og barn ofte har samme kontaktperson i barneverntjenesten. Dette kan i noen tilfeller sette saksbehandler i en posisjon og svekke barnas tillit til sin saksbehandler. 

LFB MENER AT:

  • Barn skal ikke ha samme kontaktperson som sine opprinnelige foreldre.
  • Opprinnelige foreldre skal tilbys veiledning og oppfølging gjennom riktig hjelpeinstans til å bli bedre foreldre eller samværsforeldre ut i fra behov. 
  • Oppfølging av opprinnelige foreldre bør legges inn i en annen tjeneste enn barnevern, dette skal ikke gå på bekostning av informasjonen opprinnelige foreldre har krav på.
  • Barn som har blitt utsatt vold eller omsorgssvikt av foreldrene skal beskyttes i samværsspørsmål, selv når de er for små til å ytre sin mening om samvær. Hensynet til barnet skal veie tyngre enn opprinnelige foreldres behov.
  • Der det er tenkt at barn skal tilbake til opprinnelige foreldre, må det opprettes et strukturert samarbeid mellom fosterhjem, opprinnelige foreldre og barnet selv, for å sikre at tilbakeføringen blir til det beste for barnet.