Opprinnelige foreldre

Barneverntjenestene skal følge opp foreldre etter omsorgsovertakelse. Det viser seg vanskelig i en del tilfeller. Det er viktig for mange barn at foreldrene ivaretas etter at barnet/barna har flyttet. Mange barn har fungert som omsorgspersoner for sine foreldre, derfor må de vite at noen har overtatt slik at de kan legge bekymringene fra seg. Dette er også tilfellet i undersøkelsessaker og ved hjelpetiltak, der foreldre og barn ofte har samme saksbehandler i barneverntjenesten. Dette kan i noen tilfeller sette saksbehandler i en vanskelig posisjon og svekke barnas tillit til sin saksbehandler.

Flere av våre medlemmer har erfart at foreldrenes behov og ønsker har blitt sterkere vektlagt enn barnets beste i omsorgssaker. Derfor er det viktig at barnevernet innhenter informasjon fra flere parter for å kunne gjøre en god vurdering.

LFB MENER AT:

  • Barn bør ikke ha samme saksbehandler som sine opprinnelige foreldre etter en omsorgsovertakelse
  • Opprinnelige foreldre skal tilbys veiledning og oppfølging gjennom riktig hjelpeinstans til å bli bedre foreldre eller samværsforeldre ut fra behov
  • Oppfølging av opprinnelige foreldre bør legges inn i en annen tjeneste enn barnevern. Dette skal ikke gå på bekostning av informasjonen opprinnelige foreldre har krav på
  • Barnets beste skal være førende i omsorgs- og samværsavgjørelser
  • Barn skal bli hørt i samværsspørsmål, også hvis barnet har andre ønsker enn hva de opprinnelige foreldrene har
  • Barn som har blitt utsatt for vold eller omsorgssvikt av foreldrene skal beskyttes i samværsspørsmål, selv når de er for små til å ytre sin mening om samvær. Hensynet til barnet skal veie tyngre enn opprinnelige foreldres behov
  • Der det er tenkt at barn skal tilbake til opprinnelige foreldre, må det opprettes et strukturert samarbeid mellom fosterhjem, opprinnelige foreldre og barnet selv, for å sikre at tilbakeføringen blir til det beste for barnet
  • Utviklingsstøttene tilknytning skal vektlegges tyngre enn biologiske bånd når det gjelder omsorgsansvar
  • Samtaler med barn om bosted og samvær bør foregå uten at de opprinnelige foreldrene er tilstede