Opprinnelige foreldre

For mange barn er det viktig at foreldrene ivaretas etter en omsorgsovertakelse, ettersom mange har fungert som omsorgspersoner for sine foreldre i forkant av flyttingen. Ofte har barna og foreldrene samme saksbehandler og dette kan føre til at saksbehandlerens lojalitet ligger hos foreldrene framfor hos barnet – dette svekker barnets tillit til barnevernet og er svært uheldig. Flere av våre medlemmer har erfart at foreldrenes behov og ønsker har blitt sterkere vektlagt enn barnets beste i omsorgssaker. Derfor er det viktig at barnevernet innhenter informasjon fra flere parter for å kunne gjøre en god vurdering.

LFB MENER AT:

  • Barn bør ikke ha samme saksbehandler som sine opprinnelige foreldre etter en omsorgsovertakelse.
  • Opprinnelige foreldre skal tilbys veiledning og oppfølging gjennom riktig hjelpeinstans til å bli bedre foreldre eller samværsforeldre ut fra behov.
  • Oppfølging av opprinnelige foreldre bør legges inn i en annen tjeneste enn barnevern. Dette skal ikke gå på bekostning av informasjonen opprinnelige foreldre har krav på.
  • Barn skal bli hørt i samværsspørsmål, også hvis barnet har andre ønsker enn hva de opprinnelige foreldrene har.
  • Barn som har blitt utsatt for vold eller omsorgssvikt av foreldrene skal beskyttes i samværsspørsmål, selv når de er for små til å ytre sin mening om samvær. Hensynet til barnet skal veie tyngre enn opprinnelige foreldres behov.
  • Der det er tenkt at barn skal tilbake til opprinnelige foreldre, må det opprettes et strukturert samarbeid mellom fosterhjem, opprinnelige foreldre og barnet selv, for å sikre at tilbakeføringen blir til det beste for barnet.
  • Utviklingsstøttene tilknytning skal vektlegges tyngre enn biologiske bånd når det gjelder omsorgsansvar.
  • Samtaler med barn om bosted og samvær bør foregå uten at de opprinnelige foreldrene er til stede.