Samarbeid med andre tjenesteytere

Mange barnevernsbarn trenger hjelp og støtte fra flere instanser. Det kan være helsepersonell, psykolog, PP- tjenesten, fastlege, organisasjonsleder, støttekontakt eller andre i hjelpeapparatet. Når det er til den enkeltes beste bør det være en selvfølge med samarbeid på tvers av tjenesteytere med ulikt lovverk. Dette vil sikre nødvendig hjelp til den enkelte og vil gi større muligheter for at tiltakene har den ønskede effekt. Taushetsplikten bør ikke være et hinder for at det gis forsvarlig hjelp da opplysningsplikten overgår taushetsplikten.

LFB MENER AT:

  • Sikre samarbeid med alle instanser i den enkeltes liv.
  • Gjensidig informasjonsplikt der det har direkte betydning for barn og unges liv.