Samarbeid med andre tjenesteytere

Mange barnevernsbarn trenger hjelp og støtte fra flere instanser. Det kan være helsepersonell, psykolog, PP- tjenesten, fastlege eller andre i hjelpeapparatet. Det bør være en selvfølge med samarbeid på tvers av tjenesteytere med ulikt lovverk. Dette vil sikre nødvendig hjelp til den enkelte og vil gi større muligheter for at tiltakene har den ønskede effekt.

LFB MENER AT:

  • Det må sikres samarbeid mellom alle instanser i det enkelte barns liv.
  • Det er viktig at barnevernet følger opp det allerede lovfestede koordineringsansvaret mellom barnevernet og andre tjenesteytere.
  • Opplysningsplikten overgår taushetsplikten, og dette er grunnleggende for at forskjellige instanser skal kunne samarbeide for barnets beste.
  • Det må være en gjensidig informasjonsplikt der det har direkte betydning for barn og unges liv.
  • Barneverntjenesten bør pålegges å ha faste årlige informasjonsmøter med tannhelsetjenesten og fastlegekontorer for å utveksle erfaringer og samkjøre tjenesten i større grad.
  • Samarbeid mellom barnevernet og NAV må forbedres, spesielt når det er snakk om ettervern.