Samarbeid med andre tjenesteytere

Mange barnevernsbarn trenger hjelp og støtte fra flere instanser. Det kan være helsepersonell, psykolog, PP-tjenesten, fastlege eller andre i hjelpeapparatet. Når det er til den enkeltes beste bør det være en selvfølge med samarbeid på tvers av tjenesteytere med ulikt lovverk. Dette vil sikre nødvendig hjelp til den enkelte og vil gi større muligheter for at tiltakene har den ønskede effekt. Taushetsplikten bør ikke være et hinder for at det gis forsvarlig hjelp da opplysningsplikten overgår taushetsplikten.

LFB MENER AT:

  • Det må sikres samarbeid mellom alle instanser i det enkelte barns liv
  • Det er viktig at barnevernet følger opp det allerede lovfestede koordineringsansvaret mellom barnevernet og andre tjenesteytere
  • Opplysningsplikten overgår taushetsplikten, og dette er grunnleggende for at forskjellige instanser skal kunne samarbeide for barnets beste
  • Det må være en gjensidig informasjonsplikt der det har direkte betydning for barn og unges liv