Sanksjoner ved avvik og lovbrudd

Det kommer stadig frem at det skjer en rekke lovbrudd og avvik i barnevernet i dag. Dette får få eller ingen konsekvenser for de ansvarlige, og er med på å true barn og unges rettssikkerhet i møte med barnevernet. LFB tror også det er flere mørketall her og samtidig er rapporteringen til tilsynsmyndigheter ofte basert på egenrapporteringer fra barneverntjenester, altså basert på tillit mellom barnevern og tilsynsmyndighet. Dette tror vi derfor ikke gir korrekte tall og mange barn/unge får derfor ikke riktig hjelp til riktig tid.

LFB MENER AT:

  • Saker som går til statsforvalteren og der lovbrudd dokumenteres, skal sanksjoneres med bøter eller lignende.
  • Det bør vurderes å utarbeides sanksjoner for ansatte som arbeider med barn og unge og som bryter meldeplikten.
  • De som jobber i barnevernet, bør ha autorisasjon på lik linje med helsevesenet.
  • Brudd på barnevernloven skal få konsekvenser for tjenesteyter.
  • Ansatte som jobber med barnevernsbarn og som begår lovbrudd, utøver unødig makt eller svikter skal ikke beskyttes av annet regelverk over barnevernloven.