Sanksjoner ved avvik og lovbrudd

Det kommer stadig frem at det skjer en rekke lovbrudd og avvik i barnevernet i dag. Dette får få eller ingen konsekvenser for de ansvarlige, og er med på å true barn og unges rettssikkerhet i møte med barnevernet. LFB tror også det er flere mørketall her og samtidig er rapporteringen til tilsynsmyndigheter ofte basert egenrapporteringer fra barnevernstjenester, dette er basert på tillit mellom barnevern og tilsynsmyndighet. Dette tror vi derfor ikke gir korrekte tall og mange barn/unge får derfor ikke riktig hjelp til riktig tid.

LFB MENER AT:

  • I saker som går til Fylkesmannen og der lovbrudd dokumenteres, skal dette sanksjoneres med bøter eller lignende.
  • LFB ønsker at det utarbeides sanksjoner for ansatte som arbeider med barn og unge og som bryter meldeplikten.
  • De som jobber i barnevernet bør ha autorisasjon på lik linje med helsevesenet.
  • Brudd på barnevernsloven skal få konsekvenser for tjenesteyter.