Taushetsplikt

LFB ser med bekymring på hvordan taushetsplikten brukes av barneverntjenesten i mange tilfeller. Formålet med taushetsplikten er å beskytte barnet mot at personlig informasjon misbrukes eller at uvedkommende får innsyn. I dag brukes allikevel taushetsplikten ofte når barneverntjenesten blir utsatt for kritikk, også i tilfeller der brukeren som eier opplysningene frigjør barnevernet fra taushetsplikten. En slik bruk av taushetsplikten forhindrer åpenhet rundt barnevernets arbeid og fører dermed til mindre tillit til barneverntjenesten i befolkningen. En svekket tillit til barnevernet kan i verste fall medføre at barn som trenger det ikke får nødvendig hjelp fordi folk blir skeptisk til hvordan barnevernet utfører sin samfunnsoppgave. Videre er det svært utfordrende å få til forbedringer uten innsyn i barnevernets arbeid og når barnevernet er motvillig til å ta kritikk innover seg. 

LFB MENER AT:

  • Det bør utarbeides klare, felles retningslinjer for hvordan taushetsplikt og opplysningsplikt skal etterfølges. Disse må implementeres på saksbehandlernivå
  • Opplysningsplikten skal gå foran taushetsplikten i tverrfaglig samarbeid
  • Barnevernets bruk av taushetsplikt må gjennomgås og det må iverksettes tiltak som sikrer åpenhet og innsyn i barnevernets arbeid
  • Det bør gjøres enklere for barn og unge å oppheve taushetsplikten mellom instansene slik at de kan samarbeide bedre