Tilsyn

LFB ønsker å skille mellom tilsyn under samvær, tilsyn av barneverntjenestene, i fosterhjem og tilsyn på institusjonene fordi det i dagens ordning er ulik praksis på hyppighet, og det er oppnevnt tilsynsførere fra forskjellige instanser.

TILSYN UNDER SAMVÆR

Barnet har rett til å møte sine biologiske foreldre. Noen ganger kan situasjonen være såpass vanskelig at man trenger at samværet gjennomføres med en ekstra person til stede. Samvær under tilsyn er vanligst i saker hvor det er bekymring knyttet til vold og overgrep, rus eller psykisk helse.

LFB MENER AT:

 • Det bør være samvær med tilsyn minst 3 ganger før en eventuell tilbakeføring blir vurdert.
 • Det kan være heldig med tilsyn under samvær, for å gi den best mulige hjelpen til både barnevernsbarn og biologiske foreldre.
 • Tilsyn under samvær må gjøres på en måte som sikrer ivaretakelse av barnet.
 • Tilsynspersonen bør prate med barnet på forhånd om hvordan det kan kjennes tryggest mulig for barnet.
 • Tilsynspersonen må være trygg på å tørre å bryte inn, dersom foreldre bryter reglene ved f.eks. å prate om ting som ikke skal tas opp.
 • Tilsyn bør utføres av andre enn saksbehandler, samt være forutsigbar.
 • Tilsyn skal brukes ved behov, men ikke slik at det påvirker samværet negativt. Det er viktig at tilsyn ikke får fokus under samvær.

TILSYN AV BARNEVERNTJENESTENE

Det fremkommer stadig informasjon om barneverntjenester i landet som ikke har fulgt lover, prosedyrer eller sikret gode tjenester for barna i den gjeldende kommune. I dag føres det ikke regelmessig tilsyn av barneverntjenestene, som gjør at svikt og svik ikke blir avdekket.

LFB MENER AT:

 • Det må innføres hyppigere og tydeligere kontroll av hvordan barnevernet utfører sitt arbeid.
 • Tilsyn av den enkelte barneverntjeneste bør skje regelmessig.
 • Tilsyn av den enkelte barneverntjeneste bør legges til et uavhengig kontrollorgan.
 • Et kontrollorgan som skal føre tilsyn hos den enkelte barneverntjeneste bør også ha ansvar for at mangler, avvik og lovbrudd blir fulgt opp til det er rettet opp.
 • Tilsyn av barneverntjenestene bør ikke meldes på forhånd.
 • Det skal være muligheter for å sanksjonere når tilsyn avdekker lovbrudd og avvik.

TILSYN I FOSTERHJEM

Tilsyn i fosterhjem gjøres i dag av en tilsynsperson som er valgt av barneverntjenesten. Selv om intensjonen bak en tilsynsperson er at det skal være den samme under hvert tilsyn forteller mange barnevernsbarn at det er hyppige utskiftninger. Tilsynet som tilsynspersoner utfører er en av få muligheter for å sjekke et om et fosterhjem er egnet, men også en viktig mulighet barnet har til å ytre sine behov og bekymringer.

LFB MENER AT:

 • Fosterbarn skal bli hørt angående hvem de ønsker og ikke ønsker som tilsynsperson.
 • Det er viktig at alle som bor i fosterhjem har en tilsynsperson som de har tillit til og som er til stede over lang tid.
 • Barneverntjenesten skal følge opp rapporter fra tilsynspersoner, og det bør få konsekvenser hvis dette ikke skjer.
 • Det bør utføres en uavhengig kontroll på hvorvidt barnevernet følger opp rapporter fra tilsynspersoner.
 • Informasjon som kommer frem ved tilsyn i fosterhjem skal gis til barneverntjenesten for vurdering, ikke direkte til fosterforeldrene.
 • Det skal jobbes aktivt for at tilsynsmyndighetene fra statsforvalteren også skal bli mer tilgjengelige for barn og unge bosatt i fosterhjem.
 • Beredskapshjem er midlertidige fosterhjem som det også skal føres jevnlige tilsyn hos.
 • Ved besøk av tilsynsperson skal det tilrettelegges for at barnet skal kunne uttale seg fritt uten påvirkning av fosterforeldrene.
 • Det bør gjennomføres uanmeldte tilsynsbesøk av statsforvalter i fosterhjem.

TILSYN PÅ INSTITUSJON

Tilsyn på barneverninstitusjoner gjøres av statsforvalteren, og skal spesielt avdekke mangler og problemer ved omsorgen og behandlingen institusjonene gir. Siden det er statsforvalteren som fører tilsyn er det ikke gitt at det er samme person som kommer på alle tilsynene.

LFB MENER AT:

 • Det skal jobbes aktivt for at tilsynsmyndighetene skal bli mer tilgjengelige for barn og unge som bor på institusjon.
 • Når barn på institusjon ytrer en bekymring må tilsynsmyndighetene følge opp denne, og informere barnet om prosessen.
 • Tilsyn på institusjon skal fortrinnsvis legges til tider på døgnet hvor barn og unge er til stede.
 • Når det føres tilsyn må det tilrettelegges for at det snakkes med de fleste som bor på institusjonen.
 • Tilsynsmyndighetene bør tilbringe tid med ungdommene for å få et helhetlig inntrykk av ungdommenes situasjon, og for å i større grad kunne snakke sammen på en slik måte at ungdommene føler seg trygge på å si hva de egentlig mener.
 • Tilsynsmyndighetene skal snakke med barn alene, eller med noen barnet er trygt på – uten andre ansatte til stede.
 • Det bør tilrettelegges for at barn og unge har mulighet til å kontakte tilsynsmyndighetene med bekymringer utenfor selve tilsynet.
 • Statsforvalterens tilsyn bør være likt over hele landet, og de bør ha noen veiledende føringer som sikrer at tilsynet fremmer barns rettssikkerhet uavhengig av fylke.
 • Tilsyn på institusjoner skal ha samme retningslinjer, selv om de er offentlige eller private.