Tvang

Per i dag opplever og blir mange barn og unge utsatt for unødig bruk av tvang på institusjon eller i fosterhjem. Dette mener LFB er dypt problematisk fordi tvang ofte oppleves som traumatisk. Slik situasjonen er i dag er retningslinjene for hva som er tvang og hva som er oppdragelse utydelige. Samtidig gir barnevernloven for stort rom for utøvelse av skjønn. Videre ser vi at barn og unge utsatt for tvangsbruk får for dårlig oppfølging i etterkant.

LFB MENER AT:

  • Barnevernsbarn skal ikke bli utsatt for unødig tvangsbruk.
  • Forebyggende tiltak skal jf. loven være prøvd først, disse tiltakene skal dokumenteres.
  • Det må være tydeligere retningslinjer for hva som er tvang og mindre rom for skjønn i barnevernloven.
  • Det må utarbeides tydeligere rutiner på alle institusjoner for obligatorisk opplæring og oppfølging av rettighetsforskriften.  
  • Barn og unge skal få grundig oppfølging etter bruk av tvang.
  • Ungdommen skal få skrive sin egen forklaring i tvangsprotokollen i eget brev som blir forseglet og oversendt til fylkesmannen, saksbehandler og andre relevante instanser.
  • Det må opprettes et uavhengig og lett tilgjengelig kontrollorgan som har som oppgave å sikre barns interesser og forhindre maktovergrep i fosterhjem, på institusjon og liknende tiltak.
  • LFB anerkjenner at bruk av tvang i noen tilfeller er nødvendig for barnets beste sett i sammenheng med plasseringsgrunnlaget og kan på lang sikt være til fordel for barnets utvikling.  
  • Det bør i større grad skilles mellom hva som er omsorg og hva som er tvang.