Tvang

Per i dag opplever mange barn og unge å bli utsatt for unødvendig bruk av tvang på institusjon eller i fosterhjem. I tillegg ser vi at oppfølgingen i etterkant av tvangsbruk er mangelfull. Dette mener LFB er dypt problematisk ettersom tvang ofte oppleves traumatisk. I loven er retningslinjene for tvang for utydelige og gir stort rom til å utøve skjønn.

LFB MENER AT:

  • Barnevernsbarn skal ikke bli utsatt for unødvendig tvangsbruk
  • Forebyggende tiltak skal jf. loven være prøvd først, disse tiltakene skal dokumenteres
  • Det må være tydeligere retningslinjer for hva som er tvang og mindre rom for skjønn i barnevernloven
  • Det må utarbeides tydeligere rutiner på alle institusjoner for obligatorisk opplæring og oppfølging av rettighetsforskriften
  • Barn og unge skal få grundig oppfølging etter bruk av tvang
  • Ungdommen skal få skrive sin egen forklaring i tvangsprotokollen i eget brev som blir forseglet og oversendt til fylkesmannen, saksbehandler og andre relevante instanser
  • Det må opprettes et uavhengig og lett tilgjengelig kontrollorgan som har som oppgave å sikre barns interesser og forhindre maktovergrep i fosterhjem, på institusjon og liknende tiltak
  • Bruk av tvang vil i noen tilfeller være nødvendig for barnets beste sett i sammenheng med plasseringsgrunnlaget og kan på lang sikt være til fordel for barnets utvikling
  • Det bør i større grad skilles mellom hva som er omsorg og hva som er tvang