Urfolk og nasjonale minoriteter

Samer er definert som urfolk etter internasjonal lov, mens kvener, jøder, skogfinner, rom og romanifolk er definert som nasjonale minoriteter. Urfolk og nasjonale minoriteter har ekstra rettigheter som er uttrykt i internasjonale konvensjoner og nasjonale lover. Dette inkluderer blant annet retten til å uttrykke og bevare sin kultur, religion og sitt språk. Dette gjelder også når barnet er under barnevernets omsorg. Det hender at samiske barn plasseres i norsktalende fosterhjem uten mulighet til å praktisere det samiske språket og kultur, eller at samiske barn som ikke snakker norsk blir akuttplassert i et norsktalende beredskapshjem uten mulighet til å kommunisere.

LFB MENER AT:

  • Det skal etterstrebes at samiske barn plasseres i samisktalende fosterhjem eller i område hvor de får muligheten til å daglig kommunisere på samisk i skole/barnehage, og opprettholde sin samiske kultur.
  • Det skal være nok samisktalende fosterhjem og beredskapshjem som snakker de ulike samiske språkene.
  • Det skal etterstrebes at det er bred kompetanse om urfolk og nasjonale minoriteters rettigheter over hele landet.
  • Samiske barn har rett til å bevare sitt samiske språk og kultur når de plasseres i fosterhjem.
  • Det skal tas hensyn til barnets religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.