Utdanning for barnevernsbarn

Mange barnevernsbarn møter på utfordringer når det kommer til utdanning. Faktorer som gjentatte flyttinger, psykiske helsevansker og belastninger på hjemmebane gjør det svært vanskelig for mange barnevernsbarn å prestere i skolesammenheng. I tillegg er barnevernsbarn ofte dårligere stilt økonomisk hvis de ikke har foreldre eller slektninger som kan bistå dem økonomisk, som kan gjøre det ekstra utfordrende å fullføre høyere utdanning. Dette er problematisk ettersom utdanning er en av de viktigste beskyttelsesfaktorene når det kommer til livskvalitet og økonomisk uavhengighet, og det må derfor fokuseres på i barnevernets arbeid.

LFB MENER AT:

 • Det må være sterkt fokus på samarbeid mellom skole og barneverntjeneste for å sikre at barn ikke faller utenfor
 • Det må tilrettelegges for at barnevernsbarn får tatt videregående utdanning når de er i stand til det, selv etter oppbrukt skolerett
 • Det må jobbes aktivt for å sette fokus på utdanning for barnevernsbarn
 • Skoler bør tilrettelegge, være fleksible og løsningsorienterte for å sikre at barnevernsbarn mestrer og fullfører utdanningen
 • Det skal gis ressurser til skoler for å muliggjøre fleksible løsninger for barnevernsbarn
 • Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller traumer skal ha mulighet for å søke om endret fraværsgrense i videregående skole
 • Det må gjøres tidlig og jevnlig kartlegging av både psykososiale og faglige utfordringer
 • Det må etableres tverrfaglig team i alle kommuner og fylkeskommuner som har ansvaret for følge opp barnevernsbarn i skolen
 • Barnehager og skoler skal sørge for at sine ansatte skal ha oppdatert kunnskap om traumebevisst omsorg
 • Det skal være klare mål om barnevernsbarns utdanningsløp i tiltaksplaner og handlingsplaner
 • Barnevernsbarn skal delta i utdanningsløpet, inkludert barnehage, på like linje som barn på samme alder
 • En tillitsperson på barnets utdanningsinstitusjon skal delta i ansvarsgruppemøtene