Utdanning for barnevernsbarn

I dag møter barnevernsbarn ofte på mange utfordringer i henhold til utdanning. I mange tilfeller gjør faktorer som gjentatte flyttinger, psykisk helse og belastninger på hjemmebane det svært vanskelig for barnevernsbarn å prestere i skolesammenheng. Disse utfordringene gjør seg ofte gjeldende fra tidlig alder, noe som saboterer læring og utvikling på et tidlig tidspunkt. Videre er barnevernsbarn ofte mye dårligere stilt økonomisk hvis de ikke har foreldre eller slektninger som kan bistå dem økonomisk. Dette er også tilfellet i høyere utdanning og kan gjøre det svært utfordrende å fullføre skolegangen. Utdanning er en av de viktigste beskyttelsesfaktorene når det kommer til livskvalitet og økonomisk uavhengighet, derfor må dette også reflekteres i barnevernets arbeid.

LFB MENER AT:

 • Det må være sterkt fokus på samarbeid mellom skole og barneverntjeneste for å sikre at barn ikke faller utenfor.
 • Det må tilrettelegges for at barnevernsbarn får tatt videregående utdanning når de er i stand til det, selv etter oppbrukt skolerett.
 • Det må jobbes aktivt for å sette fokus på utdanning for barnevernsbarn.
 • Skoler bør tilrettelegge, være fleksible og løsningsorienterte for å sikre at barnevernsbarn mestrer og fullfører utdanningen.
 • Det skal gis ressurser til skoler for å muliggjøre fleksible løsninger for barnevernsbarn.  
 • At barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller traumer skal ha mulighet for å søke om endret fraværsgrense i videregående skole.
 • Det må gjøres tidlig og jevnlig kartlegging av både psykososiale og faglige utfordringer.
 • Det må etableres tverrfaglig team i alle kommuner og fylkeskommuner som har ansvaret for følge opp barnevernsbarn i skolen.
 • Barnehager og skoler skal sørge for at sine ansatte skal ha oppdatert kunnskap om traumebevisst og traumesensitiv omsorg.
 • Det skal være klare mål om barnevernsbarnas utdanningsløp i tiltaksplaner og handlingsplaner.
 • Barnevernsbarn skal delta i utdanningsløpet, inkludert barnehage, på like linje som barn på samme alder.
 • En tillitsperson på barnets utdanningsinstitusjon skal delta i ansvarsgruppemøtene.