Utdanning for barnevernsbarn

Mange barnevernsbarn møter på utfordringer når det kommer til utdanning. Det å mestre skolen har mye å si for levekår og helse senere i livet, og manglende utdanning er en viktig risikofaktor for utenforskap i voksen alder.

LFB MENER AT:

 • Det må være sterkt fokus på samarbeid mellom skole og barneverntjeneste for å sikre at barn ikke faller utenfor.
 • Det må tilrettelegges for at barnevernsbarn får tatt videregående utdanning når de er i stand til det, selv etter oppbrukt skolerett.
 • Barnevernsbarn kan ha behov for mer støtte i forbindelse med høyere utdanning. For eksempel ved bruk av mentor, mer veiledning og/eller økonomisk støtte.
 • Det må jobbes aktivt og på tvers av departementene og direktoratene for å sette fokus på utdanning for barnevernsbarn.
 • Skoler bør tilrettelegge, være fleksible og løsningsorienterte for å sikre at barnevernsbarn mestrer og fullfører utdanningen.
 • Det skal gis ressurser til skoler for å muliggjøre fleksible løsninger for barnevernsbarn.
 • Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller traumer skal ha mulighet for å søke om endret fraværsgrense i videregående skole.
 • Det må gjøres tidlig og jevnlig kartlegging av både psykososiale og faglige utfordringer.
 • Det må etableres tverrfaglig team i alle kommuner og fylkeskommuner som har ansvaret for å følge opp barnevernsbarn i skolen.
 • Barnehager og skoler skal sørge for at sine ansatte skal ha oppdatert kunnskap om traumebevisst omsorg.
 • Det skal være klare mål om barnevernsbarnas utdanningsløp i tiltaksplaner og handlingsplaner.
 • Barnevernsbarn skal delta i utdanningsløpet, inkludert barnehage, på like linje som barn på samme alder.
 • En tillitsperson på barnets utdanningsinstitusjon skal delta i ansvarsgruppemøtene.
 • Barnevernet bør tilrettelegge for at barnevernsbarn som ønsker det, skal kunne ta et år på folkehøyskole.